Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Členovia SBA

Členom Slovenskej bankovej asociácie sa môže stať právnická osoba, vykonávajúca činnosť v oblasti bankovníctva, v súlade a v rozsahu rozhodnutia udelenom Národnou bankou Slovenska. Členstvo v asociácii vzniká rozhodnutím Zhromaždenia členov a má dve podoby: riadne členstvo a pridružené členstvo.
Riadny člen má podľa Stanov právo zúčastňovať sa aktivitách SBA, má právo podieľať sa na jej riadení a kontrole a má právo voliť orgány asociácie. Pridružený člen má obdobné práva ako člen riadny, okrem práva hlasovať, voliť orgány asociácie a jeho zástupcovia nemôžu byť volení do orgánov SBA