Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Slovenská banková asociácia vypracovala Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Zhromaždenie členov SBA schválilo na svojom zasadnutí 27. Júna 2007. Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania.
Etický kódex okrem iného zavádza aj inštitút Bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory, vzniknuté z nedodržania jednotlivých ustanovení dokumentu, v prípade ak klient využil všetky dostupné možnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov (platný od 1.1.2015)

Etický kódex (platný od 1.11.2014)

Archív dokumentov 

Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov (platný od 5.5.2011 do 31.12.2014)

Etický kódex (platný od 27.6.2007- 13.12.2007)

Etický kódex (platný od 14.12.2007  do 31.12.2013) | Prehľad zmien | Odôvodnie zmien

 

Otázky a odpovede

 1. Čo je Kódex a na koho sa vzťahuje?
 2. Je Kódex pre banky povinný?
 3. Na čo sa vzťahuje Kódex?
 4. Kto rieši prípadne spory z nedodržania ustanovení kódexu?
 5. Aké sú základné záväzky bánk voči klientom?

 

Čo je Kódex a na koho sa vzťahuje?

Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa pri jeho interakcii s bankovými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku. Banky, pristupujúce ku Kódexu sa zaväzujú, že vo vzťahu ku klientom sa budú riadiť pravidlami uvedenými v tomto dokumente.

Späť na otázky

Je Kódex pre banky povinný?

Kódex je záväzný pre všetkých členov SBA.

Späť na otázky

Na čo sa vzťahuje Kódex?

Kódex sa vzťahuje na bežné účty, vkladové účty a vklady, sporiace účty, služby platobného styku, elektronické bankovníctvo, debetné a kreditné karty, spotrebné úvery, úvery na bývanie, hypotekárne úvery, stavebné sporenie a investičné služby.

Späť na otázky

Kto rieši prípadne spory z nedodržania ustanovení kódexu?

Prípadné spory, ktoré vzniknú z nedodržania ustanovení Kódexu rieši Bankový ombudsman. Jeho úlohou je pokúsiť sa o vyriešenie konfliktu dohodou. Ombudsman spory nerozhoduje, jeho činnosť má len charakter odporúčaní. Pôsobnosť ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky alebo rozhodcovských súdov.

Späť na otázky

Aké sú základné záväzky bánk voči klientom?

 1. Pristúpené banky budú voči svojim klientom postupovať transparentne a vždy ich budú pravdivo informovať o poskytovaných službách.
 2. Svoje služby budú propagovať len prostredníctvom pravdivej a slušnej reklamy.
 3. O zmenách v cenách služieb budú pristúpené banky svojich klientov informovať včas a dostatočne.
 4. Pristúpené banky ústretovo a bez odkladov pristúpia k riešeniu každého problému a budú svojich klientov informovať o možných riešeniach.
 5. Pristúpené banky budú s dôvernými údajmi svojich klientov nakladať diskrétne v rozsahu klientovho súhlasu a v súlade s právnymi predpismi.
 6. Pristúpené banky zabezpečia, aby ich zamestnanci dodržiavali tento Kódex v plnom rozsahu.

Späť na otázky

Čo znamená inštitút bankového ombudsmana?

Bankový ombudsman je nezávislým orgánom zriadený SBA, ktorého úlohou je mimosúdne riešenie sporov medzi bankou a spotrebiteľom zo zmluvného vzťahu. Ombudsman je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Činnosť bankového ombudsmana bude zahájená od 1. 9. 2007.

Späť na otázky

Kedy sa môžem obrátiť na bankového ombudsmana?

Na ombudsmana sa môže obrátiť spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že banka, pobočka zahraničnej banky alebo sporiteľňa pri poskytovaní bankových služieb a produktov poškodila jeho záujmy a neuskutočnila nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľa.

Späť na otázky

Aký je postup bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov?

Klient môže podať svoj podnet v písomnej alebo elektronickej podobe na adresu Bankového ombudsmana v prípade, ak sa nepodarilo vyriešiť jeho sťažnosť vo vnútrobankovom konaní.
Presný postup konania pre Bankovým ombudsmanom je uvedený v dokumente: Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov.

Späť na otázky