Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Organizačná štruktúra

Orgánmi asociácie zabezpečujúce plnenie jej úloh a cieľov sú Zhromaždenie SBA, Prezídium SBA a Stály rozhodcovský súd SBA.

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov SBA je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho štatutárni zástupcovia členov asociácie. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného aj schvaľovanie Stanov SBA, rozpočtu SBA a voľba členov Prezídia SBA.

Prezídium SBA

Sedemčlenné Prezídium SBA je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Za svoju činnosť sú členovia Prezídium zodpovední priamo Zhromaždeniu SBA. Funkčné obdobie prezídia je 4- ročné. Viac...     

Výkonný riaditeľ SBA

Výkonný riaditeľ spolupracuje s prezidentom asociácie a riadi Výkonný výbor, sekretariát a Stály rozhodcovský súd SBA.  Viac...


Odborné komisie

Odborné komisie tvoria poradné orgány Prezídia a výkonného riaditeľa SBA a pokrývajú rôzne oblasti bankového podnikania. Vedením Odborných komisií je po schválení Prezídia SBA, predseda komisie. Členovia Odborných komisií si môžu vytvoriť stále alebo dočasné Pracovné skupiny. V súčasnosti v 10 komisiách SBA pôsobí viac ako 200 obdorníkov z bankovej praxe. Viac... 

Stály rozhodcovský súd

Stály rozhodcovský súd je organizačná zložka zriadená Slovenskou bankovou asociáciou na rozhodovanie sporov vzniknutých pri platobnom styku alebo používaní elektronických platobných prostriedkov, ako aj vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov. Viac...