Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Prezídium SBA

Sedemčlenné Prezídium SBA je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Za svoju činnosť sú členovia Prezídium zodpovední priamo Zhromaždeniu SBA. Funkčné obdobie prezídia je 4- ročné. Na čele Prezídia je Prezident SBA, ktorý zastupuje asociáciu a koná v jej mene.

Zloženie Prezídia SBA

 • Alexander Resch, prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, a.s.
 • Imrich Bérešviceprezident SBA, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
 • Daniel Kollár, viceprezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s. 
 • Zita Zemková členka Prezídia SBA,predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OTP Banky Slovensko
 • Michal Liday, člen Prezídia SBA,predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s.
 • Peter Krutil, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.
 • Miroslav Štrokendl, člen Prezídia SBA, vedúci zahraničnej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. na Slovensku

 

Bývalí prezidenti asociácie

 • Igor Vida (2009 - 2015)
 • Regina Ovesny- Straka (2001 - 2009)
 • Dušan Jurčák (1999 - 2001)
 • Ivan Kiňo (1996 - 1999)
 • Alojz Ondra  (1993 - 1996)