Stanovy Slovenskej bankovej asociácie
Úplné znenie ku dňu 8. 12 2016

Slovenská banková asociácia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb so sídlom v Bratislave založeným podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Zakladateľskou zmluvou Asociácie bánk a poisťovní zo  dňa 27. mája 1993.

I. časť
Základné ustanovenia

Čl. I
Názov a sídlo

 1. Názov združenia je „Slovenská banková asociácia“ (ďalej len „SBA“).
 2. Sídlom SBA je Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1.

Čl. II
Právne pomery

 1. SBA je samostatnou právnickou osobou hospodáriacou podľa rozpočtu schváleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. SBA bola založená Zakladateľskou zmluvou Asociácie bánk a poisťovní uzavretou dňa 27. mája 1993 (ďalej len „Zakladateľská zmluva“) na neurčitý čas.
 3. Členstvo v SBA je dobrovoľné. Členovia musia spĺňať všetky podmienky pre členstvo stanovené v stanovách.
 4. SBA môže na  zabezpečenie riadneho výkonu svojej činnosti zriaďovať organizačné zložky.

Čl. III
Cieľ a  predmet činnosti

 1. Cieľom SBA, bez toho, aby bola dotknutá autonómia jej členov, je:
  1. reprezentovať bankový sektor, podporovať jeho dobrý imidž a tým aj imidž jednotlivých členov SBA;
  2. konať v  záujme bankového sektora vo všeobecnosti a podporovať spoločné záujmy členov SBA a prispievať k dodržiavaniu etických pravidiel v tomto sektore;
  3. poskytovať svojím členom informácie, rady a vysvetlenia vo vzťahu k všeobecným otázkam týkajúcim sa bankového sektora.
 2. V záujme naplnenia stanovených cieľov, SBA uskutočňuje tieto činnosti:
  1. zastupuje a presadzuje spoločné záujmy členov vo vzťahu k orgánom verejnej moci, orgánom štátnej správy a samosprávy a ďalším právnym subjektom na  území Slovenskej republiky;
  2. reprezentuje záujmy svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečuje zastupovanie v medzinárodných orgánoch a organizáciách;
  3. vykonáva informačné aktivity vo vzťahu k verejnosti, v záujme zabezpečenia dostatočnej informovanosti o bankovom sektore;
  4. presadzuje záujmy členov pri prijímaní právnych predpisov v oblasti bankového sektora a v oblastiach, ktoré ovplyvňujú predmet činnosti členov SBA;
  5. iniciuje prípravu a podieľa sa na príprave zásadných materiálov a projektov v záujme rozvoja aktivít bankového sektora, ako sú napríklad bezpečnosť, banková etika, technický rozvoj;
  6. reprezentuje a ochraňuje profesionálne záujmy svojich členov a presadzuje, aby sa vzťahy medzi nimi riadili princípmi etiky a dobrých mravov;
  7. vykonáva činnosti uložené jej zákonom;
  8. prijíma nezáväzné pravidlá správania sa členov SBA v medziach stanovených v ods. 3 tohto článku stanov;
  9. prijíma záväzný Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa (ďalej len „Kódex“)
  10. zabezpečuje finančné vzdelávanie a s tým súvisiace služby;
  11. zabezpečuje skúšky v zmysle § 22 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Pri svojej činnosti postupuje SBA vždy prísne v súlade so záväznými právnymi predpismi, okrem iného s právnymi predpismi upravujúcimi oblasť hospodárskej súťaže.

II. časť
Členstvo

Čl. IV
Vznik, zánik a pozastavenie členstva

 1. Členom SBA sa môže stať banka a pobočka zahraničnej banky vykonávajúca činnosť v oblasti bankovníctva podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o bankách“), finančná inštitúcia vykonávajúca svoju činnosť v súlade a v rozsahu oprávnenia udeleného Národnou bankou Slovenska, alebo stanoveného osobitným právnym predpisom a právnická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb pre banky a/alebo pobočky zahraničných bánk (ďalej len „člen“).
 2. Členstvo zakladateľov SBA vzniklo podpisom Zakladateľskej zmluvy.
 3. Členstvo v  SBA vzniká nasledujúci pracovný deň po prijatí rozhodnutia Zhromaždenia členov SBA (ďalej len „Zhromaždenie členov“) o prijatí za člena.
 4. Žiadosť o  členstvo podáva žiadateľ písomne SBA. Prezídium SBA (ďalej len „Prezídium“) žiadosť spolu so stanoviskom predloží na rozhodnutie Zhromaždeniu členov, a to na najbližšom zasadaní Zhromaždenia členov. Pri vypracovaní stanoviska k žiadosti Prezídium prihliada na postavenie a dobré meno žiadateľa. Na prijatie za člena SBA nie je právny nárok.
 5. Formy členstva sú:
  1. riadny člen, ktorým môže byť len banka a pobočka zahraničnej banky a ktorého práva sú definované v čl. V ods. 1 stanov (ďalej len „Riadny člen“),
  2. pridružený člen, ktorým je právnická osoba pôsobiaca v oblasti finančníctva alebo právnická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb pre  banky a/alebo pobočky zahraničných bánk a ktorého práva sú definované v čl. V ods. 3 stanov (ďalej len „Pridružený člen“).
 6. Členstvo v SBA zaniká:
  1. vystúpením člena,
  2. vylúčením člena,
  3. zánikom člena,
  4. stratou bankového povolenia podľa § 2 ods. 3 zákona o bankách,
  5. zrušením SBA.
 7. Oznámenie o vystúpení v zmysle ods. 6 písm. a. tohto článku podáva člen písomne Prezídiu. Vystúpenie nadobúda účinnosť splnením všetkých finančných záväzkov voči SBA, ktoré je vystupujúci člen povinný vysporiadať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vystúpení. Prezídium písomne potvrdí vystupujúcemu členovi, k akému dňu je jeho vystúpenie z SBA účinné.
 8. Vylúčením v zmysle ods. 6 písm. b. tohto článku zaniká členstvo, ak člen:
  1. porušil členské povinnosti,
  2. porušil práva ostatných členov,
  3. konal v rozpore s Kódexom, alebo
  4. konal proti cieľom a záujmom SBA.
 9. Rozhodnutie o vylúčení nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia členovi.
 10. Člen, ktorému zanikla účasť podľa bodu 6 tohto článku, nemá nárok na vrátenie príspevkov na činnosť SBA uhradených v súlade s čl. XIV stanov.
 11. Členovi môže byť zo závažných dôvodov členstvo v SBA pozastavené, a to po dobu, počas ktorej trvajú tieto závažné dôvody. Závažnými dôvodmi sú napríklad uvalenie nútenej správy na člena podľa osobitných predpisov. O pozastavení členstva rozhoduje Zhromaždenie členov. Po dobu pozastavenia členstva, člen, ktorému bolo členstvo pozastavené neuhrádza príspevky na činnosť SBA podľa čl. XIV stanov. Člen, ktorému členstvo bolo pozastavené, nemá práva uvedené v týchto stanovách a nemá možnosť zúčastňovať sa činnosti orgánov SBA.

Čl. V
Práva a povinnosti člena

 1. Riadny člen má právo:
  1. hlasovať v orgánoch SBA,
  2. zúčastňovať sa aktivít, ktoré SBA vyvíja v rámci predmetu svojej činnosti,
  3. podieľať sa na výsledkoch činnosti SBA a na poskytovaných výhodách,
  4. podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti SBA,
  5. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti SBA,
  6. voliť orgány SBA a mať voleného zástupcu do týchto orgánov.
 2. Riadny člen má pri hlasovaní na Zhromaždení členov jeden hlas.
 3. Pridružený člen má všetky práva, ako Riadny člen podľa ods. 1 tohto článku, okrem práva:
  1. hlasovať v orgánoch SBA,
  2. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti SBA; môže sa však zúčastňovať na činnosti odborných komisií SBA,
  3. voliť orgány SBA a mať voleného zástupcu do týchto orgánov.
 4. Člen je povinný dodržiavať stanovy, uznesenia orgánov SBA, ako aj Kódex, včas zaplatiť základný členský vklad a ročný členský príspevok.
 5. Člen je povinný, podľa svojich možností, záujmov a odbornosti svojich zamestnancov, aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh SBA a na práci odborných komisií SBA.
 6. Člen, ktorému bolo členstvo pozastavené podľa čl. IV bod 11 stanov nemá práva jemu priznané podľa tohto článku stanov.

III. časť
Orgány SBA a ich pôsobnosť

Čl. VI
Orgány SBA

 1. Orgánmi SBA sú:
  1. Zhromaždenie členov,
  2. Prezídium,
  3. Prezident a Viceprezident,
  4. Výkonný riaditeľ,
  5. Komisie SBA.
 2. Funkcia člena orgánov SBA je čestná, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

Čl. VII
Zhromaždenie členov

 1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom SBA. Zúčastňujú sa ho členovia štatutárnych orgánov alebo osoby poverené štatutárnym orgánom člena. Zhromaždenie členov zasadá najmenej dvakrát za rok. Zhromaždeniu členov predsedá Prezident, v jeho neprítomnosti Viceprezident alebo Zhromaždením členov určená osoba.
 2. Zhromaždenie členov zvoláva Prezídium písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 14 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia Zhromaždenia členov. Prílohou pozvánky je program a písomné podklady. Pozvánka môže byť doručená poštou do sídla člena alebo faxom alebo e-mailom na adresu člena určenú pre komunikáciu s SBA.
 3. Prezídium je povinné zvolať mimoriadne Zhromaždenie členov, ak o to požiada najmenej jedna tretina Riadnych členov. Návrh musí obsahovať predmet rokovania a odôvodnenie naliehavosti zvolania mimoriadneho Zhromaždenia členov.
 4. Návrh na  zvolanie mimoriadneho Zhromaždenia členov podávajú Riadni členovia písomne Prezídiu. Prezídium je povinné zvolať mimoriadne Zhromaždenie členov najneskôr do  14 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu.
 5. Do pôsobnosti Zhromaždenia členov patrí najmä:
  1. schvaľovanie a zmena stanov,
  2. určovanie stratégie aktivít SBA,
  3. voľba a odvolanie členov Prezídia,
  4. rozhodovanie o prijatí nových členov a o vylúčení členov,
  5. schvaľovanie rozpočtu, ročnej účtovnej závierky,  výsledkov hospodárenia a výsledkov ich kontroly,
  6. prijímanie pravidiel správania členov,
  7. rozhodnutie o zrušení SBA,
  8. všetky činnosti, vrátane podpisu zmlúv, ktoré sú zákonom o bankách zverené SBA vrátane zmlúv uzatváraných v  zmysle § 91 ods. 10 zákona o bankách;
  9. rozhodovanie o akýchkoľvek právnych úkonoch, ktorými by vznikali práva a povinnosti priamo členom SBA;
  10. rozhodovanie o iných záležitostiach, ktoré sú stanovami zverené do pôsobnosti Zhromaždenia členov alebo ktoré si Zhromaždenie členov vyhradí.
 6. Pre rozhodovanie vo veciach podľa ods. 5 tohto článku je Zhromaždenie členov uznášaniaschopné, ak je prítomná dvojtretinová väčšina Riadnych členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných Riadnych členov.
 7. Prezídium zabezpečí vyhotovenie zápisu zo zasadnutia Zhromaždenia členov do 30 dní. Podpísaný a overený zápis doručí Prezídium členom elektronicky bez zbytočného odkladu.
 8. Zápis zo  zasadania Zhromaždenia členov obsahuje najmä:
  1. prezenčnú listinu,
  2. program rokovania Zhromaždenia členov,
  3. informáciu o voľbe overovateľa a zapisovateľa,
  4. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, s uvedením presného počtu hlasujúcich za návrh, proti návrhu a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania; každý Riadny člen má právo, aby sa jeho rozdielny názor na prerokovanú vec uviedol v zápise.
 9. Zápis podľa ods. 8 tohto článku podpisuje predsedajúci, overovateľ a zapisovateľ. Overovateľ a zapisovateľ sú volení na každom Zhromaždení členov.

Čl. VIII
Prezídium, Prezident a Viceprezident

 1. Prezídium riadi činnosť SBA. Prezídium má sedem členov.
 2. Členom Prezídia môže byť len fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu Riadneho člena alebo je poverená zastupovať ho v SBA. Za svoju činnosť je Prezídium zodpovedné Zhromaždeniu členov.
 3. Funkčné obdobie Prezídia je štvorročné.
 4. Prezídium si zo svojich radov na prvom zasadnutí volí Prezidenta a najviac dvoch Viceprezidentov na funkčné obdobie Prezídia. Funkcia Prezidenta, ktorý bol zvolený vo funkčnom období predchádzajúceho Prezídia nezaniká skôr, ako dôjde k zvoleniu nového Prezidenta Prezídiom v novom funkčnom období.
 5. Prezident je štatutárnym orgánom SBA. V jeho neprítomnosti prechádzajú právomoci Prezidenta ako štatutára na ním určeného Viceprezidenta.
 6. Prezident, v jeho neprítomnosti ním určený Viceprezident, zastupuje a reprezentuje SBA navonok, rokuje a vedie spolu s členmi Prezídia zásadné rokovania v  tuzemsku a v zahraničí.
 7. Prezídium rozhoduje o všetkých záležitostiach SBA, ak nie sú Zakladateľskou zmluvou alebo stanovami zverené do pôsobnosti Zhromaždenia členov. Prezídium najmä:
  1. zvoláva riadne a mimoriadne Zhromaždenia členov,
  2. prerokúva žiadosti žiadateľov o členstvo, posudzuje návrhy na vylúčenie členov a predkladá ich so stanoviskom Zhromaždeniu členov,
  3. rozhoduje o pozastavení členstva podľa čl. IV ods. 14 stanov,
  4. zabezpečuje a kontroluje riadny chod a činnosť SBA,
  5. schvaľuje Štatút a Rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdy Slovenskej bankovej asociácie,
  6. schvaľuje interné predpisy SBA,
  7. predkladá na  schválenie Zhromaždeniu členov hlavné úlohy na príslušný rok, rozpočet SBA a výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobie,
  8. prijíma do  pracovného pomeru výkonného riaditeľa, riadi jeho činnosť, určuje rozsah jeho konania za SBA a určuje mu hlavné úlohy,
  9. prerokúva a posudzuje pripomienky a návrhy k činnosti SBA zo strany členov,
  10. rieši zásadné otázky činnosti SBA, ako je medzipoložkový presun v rozpočte apod.,
  11. zriaďuje stále alebo dočasné komisie ako poradné orgány SBA,
  12. zriaďuje organizačné zložky,
  13. rozhoduje o uverejnení rozhodnutí orgánov SBA a ďalších informácií SBA,
 8. Funkcia v Prezídiu zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia Prezídia,
  2. vzdaním sa funkcie,
  3. odvolaním z funkcie,
  4. zánikom funkcie člena štatutárneho orgánu Riadneho člena alebo odvolaním poverenia,
  5. smrťou.
 9. Účinky zániku funkcie v Prezídiu nastávajú:
  1. dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie v zmysle ods. 8 písm. b. tohto článku Prezídiu,
  2. dňom doručenia oznámenia rozhodnutia podľa ods. 8 písm. c. tohto článku členovi Prezídia,
  3. dňom doručenia oznámenia skutočnosti podľa ods. 8 písm. d. tohto článku Prezídiu,
  4. dňom doručenia oznámenia o skutočnosti podľa ods. 8 písm. e. tohto článku Prezídiu.
 10. V prípade, ak dôjde k zániku funkcie v Prezídiu podľa bodu 8 Prezidentovi alebo Viceprezidentovi, Výkonný riaditeľ bez zbytočného odkladu zvolá zasadanie Prezídia, na ktorom sa uskutoční voľba Prezidenta alebo Viceprezidenta.
 11. Prezídium má právo počas funkčného obdobia kooptovať maximálne dvoch členov Prezídia. Kooptovaných členov dodatočne schvaľuje Zhromaždenie členov na najbližšom zasadnutí. Funkčné obdobie kooptovaných členov Prezídia zaniká dňom, ktorým by zanikla funkcia členov Prezídia.
 12. Prezídium zasadá podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Rokovania Prezídia riadi Prezident, v jeho neprítomnosti ním určený Viceprezident.
 13. Prezident a Viceprezident zodpovedajú za svoju činnosť Prezídiu a Zhromaždeniu členov.
 14. Zasadnutie Prezídia zvoláva Prezident písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia spolu s programom a podkladmi k  rokovaniu. Pozvánka môže byť doručená poštou členovi Prezídia alebo faxom alebo e-mailom na adresu člena Prezídia určenú pre komunikáciu s Prezídiom alebo s SBA. V naliehavých prípadoch môže Prezident zvolať mimoriadne zasadnutie Prezídia okamžite.
 15. Prezídium je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Prezídia, vrátane Prezidenta a/alebo Viceprezidenta. Na prijatie rozhodnutia Prezídia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Prezídia. V odôvodnených prípadoch sa môže dať člen Prezídia na zasadnutí Prezídia zastúpiť iným členom Prezídia na základe písomného splnomocnenia.
 16. Prezídium môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním per rollam. V takomto prípade sa návrh rozhodnutia zasiela všetkým členom Prezídia s lehotou na vyjadrenie minimálne tri pracovné dni. Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov, pričom informácie o  hlasovaní per rollam, v rozsahu podľa ods. 17 tohto článku, budú uvedené v najbližšej zápisnici zo zasadnutia Prezídia.
 17. O priebehu zasadnutia Prezídia  a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápis. Zápis podpisuje Prezident, v jeho neprítomnosti ním určený Viceprezident a ustanovený zapisovateľ. Kópia zápisu po jeho podpísaní bude doručená členovi Prezídia poštou, faxom alebo emailom na adresu člena Prezídia určenú pre komunikáciu s Prezídiom alebo s SBA. Zápis obsahuje najmä:
  1. prezenčnú listinu,
  2. program rokovania Prezídia,
  3. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, s uvedením presného počtu hlasujúcich za návrh, proti návrhu a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Čl. IX
Poradné orgány SBA

 1. K zabezpečeniu činnosti SBA Prezídium zriaďuje stále alebo dočasné odborné komisie SBA (ďalej len „Komisia“).
 2. Prezídium určuje rozsah činnosti Komisie a menuje predsedu Komisie a podpredsedu Komisie. Predseda Komisie zodpovedá Prezídiu za činnosť Komisie.
 3. Komisia zasadá spravidla dvakrát ročne. Zo zasadania Komisie sa vyhotovuje záznam. Jeho vyhotovenie zabezpečuje predseda alebo podpredseda Komisie. Záznam je doručený všetkým členom Komisie elektronicky bez zbytočného odkladu.
 4. Funkcia predsedu Komisie a činnosť členov Komisie môže byť honorovaná.

Čl. X
Výkonný riaditeľ

 1. Výkonného riaditeľa vymenováva do funkcie Prezídium na dobu funkčného obdobia Prezídia. Výkonný riaditeľ je v pracovnom pomere s SBA; podmienky pracovnej zmluvy schvaľuje Prezídium.
 2. Výkonný riaditeľ najmä:
  1. spolupracuje s Prezidentom a riadi sa jeho pokynmi,
  2. na prizvanie sa zúčastňuje rokovania Prezídia s hlasom poradným,
  3. na základe osobitného písomného poverenia Prezidenta, zastupuje SBA a koná v jej mene a o tejto činnosti informuje Prezídium na každom jeho zasadaní,
  4. riadi prácu  zamestnancov SBA a zodpovedá Prezídiu za ich činnosť,
  5. vykonáva ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Zhromaždenia členov, Prezídia alebo pokynov Prezídia, Prezidenta, v jeho neprítomnosti Viceprezidenta,
  6. na prizvanie sa zúčastňuje zasadnutia orgánov SBA,
  7. je zodpovedný za hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SBA.

IV. časť
Rozhodcovský súd a Ombudsman

Čl. XI
Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie

 1. Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS“) bol zriadený SBA v súlade s  § 67 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení pre účely riešenia sporov z platobného styku ako nezávislý a nestranný orgán.
 2. Organizačnú štruktúru a vecnú pôsobnosť SRS upravuje Štatút SRS. Konanie pred SRS upravuje Rokovací poriadok SRS.

Čl. XII
Bankový ombudsman

 1. Bankový ombudsman je nezávislá, nestranne a objektívne rozhodujúcu inštitúcia zriadená SBA, ktorého úlohou je:
  1. monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov,
  2. mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov,
  3. posudzovanie dodržiavania pravidiel etického správania sa členov stanovených v Etickom kódexe alebo v iných pravidlách správania sa členov, ktoré schválilo Zhromaždenie členov v zmysle čl. VII ods. 5 písm. f) týchto stanov.
 2. Bankový ombudsman je do funkcie volený Prezídiom a menovaný na päť ročné funkčné obdobie.
 3. Kompetencie Bankového ombudsmana a konanie pred Bankovým ombudsmanom sú upravené v Postupe Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov, ktorý schvaľuje Zhromaždenie členov.

V. časť
Finančné hospodárenie a Konanie v mene SBA

Čl. XIII
Finančné hospodárenie

 1. SBA hospodári podľa schváleného ročného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu zostavuje Prezídium.
 2. Príjmy SBA tvoria príspevky členov, dobrovoľné príspevky, osobitné príspevky zo zákona, ako aj prípadné dary, dotácie a iné príjmy.
 3. Kontrola hospodárenia sa vykonáva najmenej raz do roka. Rozhodnutie o spôsobe vykonania kontroly prináleží Prezídiu. Výsledky kontroly schvaľuje Zhromaždenie členov.
 4. Za plnenie rozpočtu a hospodárenie zodpovedá Výkonný riaditeľ.

Čl. XIV
Príspevky na činnosť SBA

 1. Členovia sú povinní prispievať na činnosť SBA a podieľať sa na úhrade nákladov formou:
  1. základného členského vkladu,
  2. riadneho ročného členského príspevku (ďalej len „riadny členský príspevok“),
  3. mimoriadnych členských príspevkov.
 2. Každý člen zaplatí jednorazový základný členský vklad vo výške 3.500,- eur do 30 dní od  doručenia rozhodnutia o prijatí za člena.
 3. Výška riadneho členského príspevku sa riadi nasledujúcimi pravidlami:
  1. Riadny člen zaplatí paušálny poplatok 3.500,- EUR ako súčasť riadneho členského príspevku; zvyšok riadneho členského príspevku je určený na základe percentuálneho podielu aktív riadneho člena na celkových aktívach riadnych členov zo zostatku rozpočtu (zostatok rozpočtu = celkový rozpočet mínus paušálny poplatok riadnych členov a pridružených členov). Príspevok sa uhrádza každoročne v dvoch splátkach: prvá splátka vo výške 60% riadneho členského príspevku za predchádzajúci kalendárny rok je splatná do konca januára príslušného roka a druhá splátka je splatná do konca júla kalendárneho roka. Pre výpočet sa berie do  úvahy auditovaný stav aktív k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka podľa individuálnej účtovnej závierky pripravenej v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ktorý Riadny člen oznámi SBA do  konca júna príslušného roka;
  2. riadny členský príspevok Pridruženého člena je 3.500,- eur, ktorý je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.
 4. V prípade omeškania platby je člen povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 5. Základný členský vklad a riadny členský príspevok uhradia členovia na účet SBA vedený v  banke určenej Prezídiom.
 6. Mimoriadny členský príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít SBA, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne Zhromaždením členov na návrh Prezídia. Na financovanie takýchto mimoriadnych aktivít prispievajú všetci Riadni členovia a Pridružení členovia podielom, ako rozhodne Zhromaždenie členov. Mimoriadny členský príspevok sa uhrádza do 30 dní odo dňa schválenia príspevku Zhromaždením členov.
 7. O mimoriadnom členskom príspevku rozhodne Zhromaždenie členov.

Čl. XV
Konanie a  podpisovanie

 1. V mene SBA koná a dokumenty podpisuje Prezident, v jeho neprítomnosti Viceprezident.
 2. Výkonný riaditeľ je oprávnený konať a podpisovať na základe písomného poverenia podľa čl. X ods. 2 písm. c. týchto stanov.
 3. Dispozičné právo s účtami SBA a disponovanie s majetkom SBA stanovujú interné pravidlá schválené Prezidentom.

VI. ČASŤ
Zrušenie SBA

Čl. XVI

 1. O zrušení SBA rozhoduje Zhromaždenie členov na návrh Prezídia.
 2. Zhromaždenie členov rozhoduje o spôsobe majetkového vysporiadania a menovaní likvidátora, ktorý zabezpečí likvidáciu SBA podľa príslušných právnych predpisov, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých Riadnych členov.
 3. V rámci likvidácie musia byť:
  1. uhradené všetky oprávnené záväzky voči veriteľom SBA,
  2. zabezpečené nároky voči dlžníkom SBA.
 4. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju Zhromaždeniu členov na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie.
 5. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok), bude po schválení konečnej správy o priebehu likvidácie Zhromaždením členov podľa ods. 4 tohto článku rozdelený medzi členov v pomere vložených členských vkladov do SBA v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom rozhodlo Zhromaždenie členov o zrušení SBA.

VII. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. XVII

 1. Tieto stanovy sú neoddeliteľnou súčasťou Zakladateľskej zmluvy Asociácie bánk a poisťovní zo dňa 27. mája 1993.
 2. Stanovy sa stávajú účinné dňom ich prijatia. Ustanovenia čl. IV a čl. XIV týchto stanov nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2015.
 3. Členovia zosúladia formu svojho členstva v súlade s týmito stanovami v lehote do 12 mesiacov odo dňa účinnosti stanov.
 4. Každý člen obdrží jeden exemplár týchto stanov, Výkonný riaditeľ je povinný archivovať dva exempláre stanov.
 5. K zmene stanov môže dôjsť rozhodnutím Zhromaždenia členov, prijatým v súlade s čl. VII ods. 6 týchto stanov. Po každej zmene stanov je Výkonný riaditeľ povinný vypracovať ich úplné znenie ku dňu prijatia zmeny, ktoré bude doručené všetkým členom SBA. Nové úplné znenie stanov nahrádza v plnom rozsahu predchádzajúce znenie stanov.
 6. Zamestnanci SBA a orgány SBA pri svojej činnosti musia zachovávať mlčanlivosť o služobných veciach a zachovávať bankové a obchodné tajomstvo súvisiace s činnosťou SBA a jej členov.
 7. Tieto stanovy v celom rozsahu nahrádzajú stanovy, ktoré boli prerokované a schválené na ustanovujúcej schôdzi zakladateľov SBA dňa 27. mája 1993, ako aj všetky následné znenia stanov, vrátane všetkých následných zmien a dodatkov ku dňu prijatia tohto znenia stanov dňa 11. decembra 2014. Dňa 27. apríla 2015 bola schválená zmena stanov. Dňa 8. decembra 2016 bola schválená zmena stanov.

V Bratislave dňa 8. 12. 2016