Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Finančná gramotnosť na Slovensku 2007

05.11.2007 - Analýzy a štatistika, Finančné vzdelávanie

Slovenská banková asociácia v spolupráci so spoločnosťou MVK uskutočnila v septembri 2007 prieskum úrovne finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska. Zber údajov sa realizoval formou kvantitatívneho výskumu na vzorke 1107 respondentov s vekom starším ako 18 rokov, ktorí sú klientmi bánk.
Cieľom prieskumu bolo:

  • zistiť úroveň finančnej gramotnosti (tzv. Index finančnej gramotnosti),
  • zistiť názor respondentov na tému finančného vzdelávania,
  • zistiť názor respondentov na súčasnú úroveň informovanosti o finančných (bankových) produktoch,

SBA pri zadávaní prieskumu vychádzala z podkladov a výsledkov podobných prieskumov realizovaných v zahraničí  a riadila sa odporúčaniami OECD.

Výsledky finančnej gramotnosti Slovákov

Úroveň znalosti problemtiky osobných financií bola meraná tzv. Indexom finančnej gramotnosti (I-FiG). I-FiG meria schopnosť klientov vykonávať efektívne rozhodnutia v oblasti riadenia a správy osobných informácií na základe analýzy dostupných informácií. Je postavený na objektívnom hodnotení respondentov a skladá sa z desiatich otázok z problematiky bežných účtov, úverov a vkladov- investovania. Index nadobúda hodnoty od 0 (minimálna úroveň) po 1 (maximálne úroveň) a predstavuje základnú východiskovú hodnotu pre budúce porovnania.
Index finančnej gramotnosti dosiahol priemernú úroveň 0,56 bodu. Hodnotu indexu ovplyvňujú najmä vzdelanie a výška príjmu (priamoúmerne), očosi menej vek (nepriamoúmerne) a aj zamestnanie.

Objektívne versus subjektívne hodnotenie finančnej gramotnosti

Blok prieskumu zameraný na problematiku finančného vzdelávania priniesol základný poznatok, že existuje relatívne tesný vzťah medzi reálnou úrovňou finančnej gramotnosti a sebahodnotením respondentov: čím nižšia je finančná gramotnosť, tým negatívnejšie je sebahodnotenie (a naopak). Len necelá pätina účastníkov prieskumu ohodnotila svoju finančnú vzdelanosť lepšie ako priemerne, kým viac ako dve pätiny respondentov pokladá svoje znalosti tejto problematiky za podpriemerné (resp. ich vôbec nedokáže zhodnotiť). S tým súvisí aj vysoký podiel opýtaných, ktorí pokladajú svoje ďalšie vzdelávanie v oblasti finančných produktov a služieb za potrebné - v skúmanej vzorke ich boli takmer dve tretiny.

Čo si myslia respondebti o finančom vzdelávaní 

Ešte viac, vyše 70% respondentov sa domnieva, že každý človek by mal poznať pojmy z finančnej oblasti, že finančné vzdelávanie by malo byť zaradené už v školských osnovách, ale potrebné je pre všetky vekové kategórie. Takisto sedem z desiatich účastníkov prieskumu si myslí, že garantom finančného vzdelávania by mal byť štát a súkromné (finančné) inštitúcie. Účasť mimovládneho sektora na takomto vzdelávaní pokladajú za potrebnú len traja z desiatich opýtaných.

 

Dokumenty na stiahnutie

Finančná gramotnosť slovenského spotrebiteľa - I-FiG (pdf)

Finančná gramotnosť na Slovensku - prezentácia hlavných výsledkov (pdf)