Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Finančná gramotnosť nie je na dostatočnej úrovni

05.11.2007 - Finančné vzdelávanie

Tlačová správa

Konštatujeto jedinečný prieskum verejnej mienky realizovaný Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktorý bol zameraný na vyhodnotenie úrovne finančnej gramotnosti slovenského spotrebiteľa. Prieskum upozorňuje na skutočnosť, že relevantné subjekty by mali venovať zvýšenú pozornosť koncepčnej, systematickej a efektívnej práci v oblasti finančného vzdelávania spotrebiteľa.

Hlavným cieľom prieskumu bolo zmonitorovať úroveň finančnej gramotnosti slovenského spotrebiteľa, posúdiť úroveň znalosti bankových produktov a služieb klientov bánk a zistiť názor respondentov na tému finančného vzdelávania.

SBA pre posúdenie úrovne finančnej vzdelanosti vytvorila index finančnej gramotnosti  I-FiG, ktorý meria schopnosť klientov vykonávať efektívne rozhodnutia v oblasti riadenia a správy osobných financií na základe analýzy dostupných informácií. Respondenti v prieskume dosiahli hodnotu I-FiG vo výške 0,56, čo znamená, že v priemere bolo správne zodpovedaných 56 % všetkých otázok. „Za optimálny výsledok sme si stanovili hranicu dvoch tretín správnych odpovedí, preto je dosiahnutá úroveň pre nás nedostačujúca. Vzdelaný klient je pre bankový trh jedným z kľúčových prvkov. Dokáže presnejšie identifikovať svoje potreby a lepšie vyhodnotiť ponuku finančných subjektov. Skúsenosti z iných krajín potvrdili, že priamoúmerne zvyšovaniu gramotnosti v oblasti financií klesá počet rizikovo sa správajúcich klientov“, hodnotí Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Najvyššie hodnoty I-FiG dosiahli vysokoškolsky vzdelaní spotrebitelia (0,66), podnikatelia, živnostníci (0,65) a respondenti vo veku od 26 do 45 rokov (0,60). Naopak najnižšie I-FiG dosiahli dôchodcovia (0,48), nezamestnaní (0,47), kategória spotrebiteľov vo veku od 66 až 75 rokov (0,44) a spotrebitelia so základným vzdelaním (0,43).

Prieskum ďalej konštatuje, že informácií k ponúkaným bankovým produktom a službám je dostatok. Vyhodnotil však nízku schopnosť analýzy a spracovania informácií klientmi najmä v dôsledku neporozumenia základným finančným pojmom.

Väčšina respondentov sa domnieva, že finančné vzdelávanie je pre nich potrebné (63 %), malo by byť dostupné pre všetky vekové kategórie (72 %) a malo by byť zaradené v učebných osnovách (71%).

„Rýchly finančný, demografický a spoločenský vývoj v posledných 1O rokoch výrazne predbehol finančné vzdelávanie slovenskej populácie a jej schopnosť absorbovať potrebné informácie z oblasti financií. Bankový sektor podčiarkuje význam dlhodobého finančného vzdelávania spotrebiteľa a považuje túto otázku za naliehavú. Potrebujeme mať zdravý trh a vzdelaných spotrebiteľov. Kľúčovú úlohu v riadení tohto procesu, tak ako vo vyspelých európskych krajinách, však, musí zohrať štát“, konštatuje Regina Ovesny-Straka, prezidentka SBA.

Parametre prieskumu:

Prieskum verejnej mienky bol realizovaný formou osobných riadených rozhovorov. Zber dát prebehol v dňoch od 4. septembra 2007 do 10. októbra 2007 na výberovom súbore 1 107 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov, ktorý bol vybratý kvótnym výberom na základe príznakov - pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, príjem. Podmienkou pre uskutočnenie rozhovoru bolo, aby bol respondent klientom aspoň jednej banky. Prieskum realizovala spoločnosť MVK.