Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky podporujú boj proti daňovým únikom

30.10.2014

Tlačová správa

Globálne fórum 122 krajín a EÚ*, vrátane Slovenska, prijalo nový medzinárodný štandard pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti, ktorý je ďalším opatrením v globálnom boji proti daňovým únikom. Slovenský bankový sektor podporuje túto snahu a ponúka všetku súčinnosť pre bezproblémovú implementáciu opatrení.

Medzinárodný štandard pre automatickú výmenu informácií** je ďalším impulzom v boji proti daňovým únikom. Zaviazalo sa k nemu 122 krajín a jurisdikcií a Európska únia, pričom 51*** z nich včera (29. októbra 2014) v Berlíne podpísalo dohodu****, že systém spustia v septembri 2017. Tento systém má zúčastneným krajinám zjednodušiť zdieľanie údajov o daňovníkoch, ktorí majú príjem alebo majetok v zahraničí.
 
Na úrovni EÚ boli v tomto smere už prijaté viaceré kroky. Rada ministrov financií krajín EÚ (ECOFIN) v polovici októbra 2014 prijala smernicu o administratívnej spolupráci s cieľom efektívne zabrániť daňovým únikom v rámci 28 členských štátov EÚ. Systém výmeny informácií jednotlivým národným daňovým správam umožní vyberať dane súvisiace s príjmami a kapitálom, ktoré ich občania získali a držia v cudzine. Globálne fórum zachádza ešte ďalej a vytvorilo základy pre zdieľanie daňových informácií medzi správcami daní v celosvetovom meradle.

Pri podpore úsilia štátu zlepšiť výber daní hrá jednu z kľúčových úloh bankový sektor. Správcovia daní sú pri požiadavke na rozsiahlejšie sledovanie a vyhodnocovanie informácií o finančných tokoch vo veľkej miere odkázaní na asistenciu bánk.

Banky podporujú úsilie Slovenska v boji proti daňovým únikom a ponúkajú všetku súčinnosť, aby implementácia a vykonávanie systému automatickej výmeny informácií prebiehali bez problémov,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.

Bankový sektor na Slovensku má už v súčasnosti mimoriadne rozsiahle zákonom stanovené povinnosti podávať hlásenia. Okrem daňových výkazov potrebných pre výber daní a odvodov, banky zásobujú informáciami aj bankový dohľad, ktorého úlohou je bdieť nad silou a výkonnosťou finančného sektora. V blízkej budúcnosti sa tak povinnosti bánk síce ešte rozšíria a budú na vlastné náklady triediť, zoskupovať a zasielať dáta, no zároveň tým prispejú k úspešnejšiemu výberu daní a k vyšším daňovým príjmom štátu a celej EÚ.

Náklady na celospoločensky prospešné aktivity znova výrazne stúpnu a administratívna záťaž bankových sektorov bude rásť, ale na druhej strane veríme, že vďaka tomuto úsiliu budú rásť aj daňové výnosy štátnych rozpočtov a teda nebude nutné zvyšovať daňové sadzby priamych daní,“ uzavrel výkonný riaditeľ SBA.
 

---------------------------------------------------------------------------------

*Viac informácií: http://www.oecd.org/tax/transparency/

**Automatická výmena informácií znamená systematický a periodický prenos „hromadných informácií“ o daňovníkoch z krajiny zdroja príjmov do krajiny rezidencie daňovníka. Týka sa údajov o rôznych kategóriách príjmov a majetku/aktív (napríklad dividendy, úroky, mzdy, penzie, autorské honoráre, licenčné poplatky).

***http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mcaa-signatories.pdf

****http://www.oecd.org/newsroom/major-new-steps-to-boost-international-cooperation-against-tax-evasion-governments-commit-to-implement-automatic-exchange-of-information-beginning-2017.htm

 

Súvisiace správy