Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky poskytli údaje v rámci prvej automatickej výmeny daňových informácií

01.07.2016

 

Tlačová správa - Všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) do 30. júna 2016 úspešne oznámili Finančnému riaditeľstvu SR finančné informácie o účtoch klientov z USA a domácich klientov, ktorí majú z tejto krajiny príjmy. Ide o povinnosť, ktorá vyplýva z medzivládnej dohody medzi Slovenskom a USA (FATCA) a zo špeciálneho slovenského zákona z roku 2015. Banky tak zabránili sankčným postihom zo strany USA a podporili úsilie vlády SR v boji proti daňovým únikom.

Banky Finančnej správe SR oznámili údaje o účtoch, ktoré pokrývali roky 2014 a 2015. Výmena informácií medzi SR a USA bude teraz prebiehať pravidelne raz ročne. K prvej povinnej bilaterálnej výmene informácií o  finančných účtoch medzi finančnými správami SR a USA dôjde najneskôr do konca septembra 2016.

Bez asistencie bánk a bez ich výrazného prispenia k realizácií projektu by nemohlo dôjsť k splneniu záväzku SR voči USA. Bankový sektor tak preukázaným spôsobom podporuje vládu SR v jej cieľoch v boji proti daňovým únikom a podvodom,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Banky na Slovensku iniciovali podpis medzivládnej zmluvy s USA. Keby k nemu nedošlo americké banky by automaticky zrážali sankciu vo výške 30 % z príjmu prevádzaného na účty v bankách na Slovensku.

Členské banky sa spolu s SBA od roku 2012 podieľali na tvorbe slovenskej legislatívy, na nastavení a otestovaní elektronického systému finančnej správy pre zasielanie formulárov z finančných inštitúcií Finančnému riaditeľstvu SR.

Čo je FATCA

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je právny základ pre automatickú výmenu informácií o príjmoch podliehajúcich daňovej jurisdikcii USA. Cieľom FATCA je zmapovať príjmy z USA uložené na účtoch v zahraničí a zabrániť daňovým únikom. Bankám a ostatným finančným inštitúciám založeným a pôsobiacim mimo územia USA ukladá povinnosť poskytovať informácie o účtoch (číslo účtu, zostatok na finančnom účte alebo hodnota finančného účtu, či celkový hrubý výnos viažuci sa k účtu).

 

Súvisiace správy