Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky prekvapila viac ako 400%-ná priemerná miera RPMN

13.05.2008

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) vyzýva kompetentné orgány na adekvátne posúdenie návrhov upravujúcich strop ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) spotrebiteľských úverov pre zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky finančné subjekty na trhu.

Úprava úrokových limitov pre spotrebiteľské úvery sa týka novely zákona o spotrebiteľských úveroch. Jedným z cieľov prijatej novely bolo zamedziť neprimerane vysokým úrokom z pôžičiek, ktoré poskytujú nebankové subjekty nepodliehajúce dohľadu NBS. SBA preto vyzýva kompetentné organy, aby pri určení stropu zohľadnili tieto ciele. V opačnom prípade sa môže legislatíva dotknúť štandardného trhu s bankovými úvermi. „Existuje reálna hrozba, že bežnému bankovému klientovi nebude môcť byť poskytnutý spotrebiteľský úver, čo je v rozpore s proklamovaným cieľom prijatej legislatívy“, upozorňuje výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Takáto situácia môže nastať v prípade stanovia rôznych limitov zvlášť pre bankové a nebankové spoločnosti, alebo v prípade stanovenia veľmi nízkeho stropu RPMN. Preto asociácia požaduje zachovanie rovnakých podmienok pre všetky typy spoločností. „Pre SBA a jej členov je neprijateľné stanovenie limitov zvlášť pre bankové a nebankové spoločnosti“, konštatuje Ladislav Unčovský.

Priemerné úrokové sadzby finančných subjektov na slovenskom trhu, ktoré zverejnilo minulý týždeň MF SR, sa pohybujú od 7,74 % do 405,71 %. V tejto súvislosti SBA upozorňuje na skutočnosť, že banky majú v jednotlivých kategóriách najnižšiu RPMN zo všetkých subjektov na trhu.

Po odborných diskusiách bol predbežný návrh úrokového stropu stanovený vo výške dvojnásobku RPMN pre každú kategóriu. „Stanovenie úrokového stropu vo výške dvojnásobku RPMN, platného pre všetky finančné subjekty, považujeme za prijateľné riešenie. Na druhej strane viac ako 400%-ný priemer, pri niektorých typoch nebankových pôžičiek, je aj pre nás prekvapením a z pohľadu bánk ide o neštandardne vysokú hodnotu, ktorá nezodpovedá súčasným podmienkam na finančnom trhu. Preto navrhujeme v istých kategóriách dočasne stanoviť iný ako dvojnásobný limit“, informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

 

Novela zákona o dobrovoľných dražbách

NRSR v decembri 2007 prijala novelu zákona o dobrovoľných dražbách, ktorá zmenila aj zákon o spotrebiteľských úveroch (č.258/2001 Z. z.). Táto novela okrem iného zavádza aj pojem maximálna výška odplát za poskytnutie spotrebiteľského úveru, ktorý bol schválený v NR SR bez dopadových analýz pozmeňujúcim návrhom v rámci druhého čítania. Pôvodný návrh zákona prijatý vládou s inštitútom stropu RPMN, resp. úrokového stropu, nepočítal a nahradil ho vyššou informovanosťou klientov.

 

Nariadenie vlády ustanovujúce výšku, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru

Maximálnu výšku odplát podľa zákona určí nariadením Vláda SR. Pôvodný návrh nariadenia vlády, ktoré v decembri 2007 vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovovalo ako maximálnu hodnotu odplát výšku dvojnásobku priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov pre príslušný typ úveru.

 

Ročná percentuálne miera nákladov (RPMN)

predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským či hypotekárnym) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom, resp. pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver, resp. pôžička, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a období, na ktorú je poskytnutý).

Súvisiace správy