Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky vlani podporili viac ako 1 200 verejnoprospešných projektov

18.08.2016

 

Banky v roku 2015 prostredníctvom daňovej asignácie, darov a sponzoringových partnerstiev venovali na verejnoprospešné aktivity viac ako 6,2 mil. eur[1]. Celkovo tak podporili viac ako 1 200 projektov, pričom najviac zdrojov smerovalo na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci a podporu vzdelávania.

Vďaka podpore bankového sektora mohlo byť vlani zrealizovaných viac ako 1 200 projektov, ktoré prinášajú prospech celej spoločnosti a majú vysokú spoločenskú hodnotu. Cez daňovú asignáciu, dary a sponzoring banky venovali viac ako 6,2 mil. eur tam, kde zdroje najviac chýbajú.

Tretina tohto celkového objemu vynaložených prostriedkov smerovala na zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom podpory výtvarného umenia, kultúrnych a umeleckých inštitúcií a podujatí a záchrany významných slovenských kultúrnych pamiatok. Takmer pätina šla na oblasť podpory a rozvoja športu, ktorá dáva šancu mladým športovým talentom či športovcom s telesným hendikepom a motivuje deti a mládež k pohybu.

Banky kladú vysoký dôraz na pomoc a rozvoj spoločnosti, v ktorej podnikajú. Významné zdroje venujú na podporu aktivít, čo by bez nej neboli realizovateľné. Dokonca mnohé významné kultúrne pamiatky by boli v ohrození bez aktívnej angažovanosti bánk,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Ďalšiu významnú časť prostriedkov (takmer tretinu) banky venovali aj na sociálnu pomocvzdelávanie. V rámci sociálnej pomoci sa zameriavajú na deti a rodiny v núdzi či ľudí bez domova. V oblasti vzdelávania sa banky angažujú s dlhodobými aktivitami. Jednak ide o projekty so zameraním na finančnú gramotnosť, kde je aktívna aj Slovenská banková asociácia s programom Viac ako peniaze, ktorý realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko. Okrem toho, už tradične podporujú prednášky významných ekonomických odborníkov, vedcov, nositeľov Nobelových a Pulitzerových cien. Venujú sa tiež projektom s dôrazom na prepojenie študentov s praxou, ich výskumnú činnosť a absolvovanie zahraničných študijných pobytov. So vzdelávaním úzko súvisí aj podpora vedy a výskumu, pričom príležitosť získať pomoc dostávajú aj napríklad inovatívni podnikatelia, ktorí dokážu spojiť svoje podnikanie so službou spoločnosti.

Bankám nie je ľahostajná ani oblasť ochrany a podpory zdravia. Prispievajú na pomoc chorým, zdravotnícke prístroje a pomôcky, ale aj na modernizáciu zdravotníckych zariadení. Nezanedbávajú ani podporu dobrovoľníckej činnosti a motivovanie zamestnancov zaujímať sa o spoločensky osožné aktivity v ich okolí. V neposlednom rade pomoc smeruje aj na projekty ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany ľudských práv, ktoré zároveň predstavujú prierezové témy verejnoprospešných činností.

Daňová asignácia
Prostredníctvom daňovej asignácie banky venovali 2,4 mil. eur a podporili tak 642 projektov. Najviac zdrojov šlo na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania, podporu a rozvoj športu a poskytovanie sociálnej pomoci.

Darcovstvo
Banky vlani darovali viac ako 2 mil. eur, vďaka ktorým bolo realizovaných 433 projektov. Aj v tomto prípade boli z pohľadu objemu prostriedkov najviac podporené oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj športu a poskytovanie sociálnej pomoci.

Sponzoringové projekty/partnerstvá
Sponzoringové projekty a partnerstvá bánk majú zvyčajne dlhodobý charakter. Vlani v rámci takýchto aktivít podporili 171 projektov sumou 1,86 mil. eur. Vzniká pritom silný multiplikačný efekt, pretože partnerstvá otvárajú priestor pre podporu ďalších projektov. V tomto okruhu z hľadiska investovaných zdrojov vlani výrazne dominovali najmä zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora a rozvoj športu.

Príklady podporených projektov:

ČSOB Banka, a.s.
· ČSOB Bratislava Marathon
OTP Banka, a.s.
· OTP READY Nadácia
Poštová banka, a.s.:
· Nová divadelná scéna Radošinského naivného divadla
· Zamestnanecký grantový program Maják
· Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
· Podpora Spojenej školy v Prešove pre hendikepované deti - zriadenie špeciálnej miestnosti SNOEZELEN slúžiacej na terapiu detí
· DOBRÝ ANJEL
· EXTRA ISTOTA - špeciálny charitatívny projekt na podporu detí, ktoré majú v PSS uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení, a v danom roku bohužiaľ osirejú
Slovenská sporiteľňa, a.s.
· Kaviareň Dobré&Dobré – zamestnávanie ľudí bez domova
· Poznaj svoje peniaze – program finančného vzdelávania
· Danubiana – finančná podpora múzea moderného výtvarného umenia
Tatra banka, a.s.
· Generálny partner Slovenského národného divadla
· Program Osobnosti osobne Nadácie Tatra banky – prednášky nositeľov Nobelových a Pulitzerových cien
· Cena Nadácie Tatra banky za umenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
· „Môžu ryby lietať?“ - projekt je určený neziskovým organizáciám, podnikateľom, ktorí dokážu spojiť podnikanie so službou spoločnosti
· Gift Matching Program – zamestnanecký program
· Asignácia 1,5 % dane z príjmu – podpora najmä organizácií a nadácií, ktoré pomáhajú deťom vyrastať v lepších podmienkach a v rodinách, mladým ľuďom a deťom, onkologicky chorým pacientom a seniorom.
VÚB banka, a.s.
· Kalvária v Banskej Štiavnici – obnova národnej kultúrnej pamiatky zaradenej na zoznam UNESCO
· Maľba – súťaž pre mladých
· Hosťujúci profesor – semestrálny pobyt zahraničného profesora na ekonomických vysokých školách
Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
· Detský hospic Plamienok, n.o.
· Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave

 


[1] Údaje za banky, ktorých trhový podiel z hľadiska aktív predstavuje viac ako 85 %. Spracované podľa aktuálne platnej metodiky.

 

Súvisiace správy