Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Eva Černá bude opäť viesť úrad Bankového ombudsmana

18.06.2010

Tlačová správa

Od septembra 2010 bude úrad bankového ombudsmana v najbližších piatich rokoch viesť opäť Eva Černá. Vo funkcii ju jednomyseľne podporilo Prezídium Slovenskej bankovej asociácie. Od začiatku svojej činnosti v septembri 2007 do konca minulého roka bankový ombudsman prešetril viac ako 700 oficiálnych podaní.

„Som rada že mi Prezídium Slovenskej bankovej asociácie vyslovilo dôveru a môžem opätovne prispieť k zlepšeniu vzťahu medzi klientmi a bankami. Činnosť bankového ombudsmana nie je len o číslach, prijatých a vyriešených podnetoch. Je to ľuďoch o ich starostiach a problémoch. Preto sme vždy šťastní, keď dokážeme pomôcť klientom neraz v ich neľahkej životnej situácii,“ uviedla Eva Černá.

V roku 2009 bankový ombudsman oficiálne prešetril 321 podnetov, z ktorých bolo do konca decembra ukončených 251 prípadov. Okrem oficiálne evidovaných podnetov bankový ombudsman poskytuje konzultácie aj klientom, ktoré nie sú vedené ako oficiálne podnety. V rámci tejto činnosti bankový ombudsman poskytol klientom viac ako 850 telefonických, mailových a osobných konzultácií.

2007*

2008

2009

Počet prešetrovaných podnetov

91

300

321

počet doručených podnetov

91

273

275

počet neukončených podnetov z predošlého roka

0

27

46

 

 

 

2007*

2008

2008

Počet prešetrovaných podnetov

91

300

321

Podnety v štádiu riešenia

27

46

70

Ukončené podnety

64

254

251

podnety s nepreukázaným pochybením banky

30

70

98

prípady vyriešené v prospech klienta

8

40

25

odmietnuté prípady

15

121

101

zastavené prípady

11

20

25

iné prípady

0

3

2

* od 1.9. do 31.12. 2007; revidovane údaje

Aj v roku 2009 sa klienti bánk najčastejšie sťažovali na postup bánk pri poskytovaní rôznych typov úverov (34%). Druhou najpočetnejšou skupinou podnetov boli podnety týkajúce sa oblasti investičných služieb a investičného poradenstva (22%), a to zrejme aj z dôvodu dopadu finančnej krízy na výnosnosť investičných produktov.

Inštitút Bankového ombudsmana bol zriadený po vzore nemeckého, talianskeho a poľského modelu v roku 2007 Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA a ktoré sa zaviazali dodržiavať Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Bankový ombudsman je volený členmi Prezídia SBA na obdobie 5 rokov. Prvé funkčné obdobie bolo stanovené na 3 roky.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Bankového ombudsmana 

Dokumenty na stiahnutie

Výročná správa Bankového ombudmsan za rok 2009 (pdf)