Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Igor Kottman sa stal novým členom Prezídia SBA

27.05.2010

Tlačová správa

Na dnešnom Zhromaždení členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) bol do Prezídia SBA zvolený Igor Kottman, generálny riaditeľ pobočky Citibank Europe plc v Slovenskej republike. Zhromaždenie členov SBA zároveň prijalo spoločnosť AXA Bank Europe za riadneho člena SBA a spoločnosť Raiffeisen International Direct bank AG za pridruženého člena SBA.

Po prijatí nových členov sa členská základňa SBA rozrástla na 28 finančných subjektov. „V súčasnosti Slovenská banková asociácia zastupuje takmer 100% slovenského bankového sektora,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Zhromaždenie členov SBA je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho štatutárni zástupcovia členov asociácie. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného aj schvaľovanie Stanov SBA, rozpočtu SBA a voľba členov Prezídia SBA.

Sedemčlenné Prezídium SBA je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Za svoju činnosť sú členovia Prezídia zodpovední priamo Zhromaždeniu SBA. Funkčné obdobie Prezídia je 4-ročné.

Nový člen Prezídia SBA

Igor Kottman - pracuje v Citibank už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia prešiel v rámci Citibank niekoľkými pozíciami. Okrem Slovenska pôsobil aj v Rusku, Českej Republike a v Ugande. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a viacerých špecializovaných certifikovaných kurzov v USA, Veľkej Británii, Turecku a Austrálii.

Noví členovia SBA

AXA Bank Europe – je pobočkou francúzsko-belgickej bankovej skupiny Axa, ktorej hlavným komunikačným kanálom bude internet. Finančná skupina na Slovensku pôsobí v oblasti poistenia, dôchodkového sporenia a investovania.

Raiffeisen International Direct bank AG - je pobočkou rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen International Bank-Holding AG. Skupina Raiffeisen International vstupuje na trhy SVE s modelom direct banky. Banka sa zameria na skupinu spotrebiteľov, ktorí pri kontakte s bankou využívajú primárne internet.