Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Iniciatíva za posilnenie fungovania Slovenska ako právneho štátu (Rule of Law)

19.06.2014

Tlačová správa - Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Trinásť (13) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku. Do spolupráce sa zapojila aj Slovenská banková asociácia.

Podnikatelia vytvorili pracovné skupiny pozostávajúce z expertov jednotlivých členov tejto koalície, ktorí spoločne pripravia súbor odporúčaní a špecifických krokov na podporu budovania právneho štátu na Slovensku. V liste adresovanom predsedovi vlády zúčastnené subjekty vyjadrujú presvedčenie, že vláda SR bude mať záujem diskutovať s nimi o predložených návrhoch. Podnikateľská komunita si zároveň uvedomuje nutnosť komunikovať o týchto témach aj s verejnosťou a zvyšovať tak spoločenskú citlivosť v tejto oblasti. Plánuje preto aj verejnú kampaň, vrátane kampane na zvyšovanie citlivosti vo vlastných radoch. Odporúčania, ako aj samotná kampaň by mali byť sfinalizované na jeseň tohto roku.

Hlavné oblasti iniciatívy:

1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.

2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.

3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov
Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. Okrem toho, v rokoch 2010 – 2012 klesol počet vyriešených sporov o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení.

Kontakt – koordinátor iniciatívy:
Anna Michalková                
Americká obchodná komora v Slovenskej republike

Mobil: +421 (0)902 912 007
E-mail: anna.michalkova@amcham.sk

Súvisiace správy