Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Podľa SBA je bankový ombudsman prínosom

13.03.2008

Slovenská banková asociácia (SBA) hodnotí zriadenie inštitútu bankového ombudsmana ako významný prínos v oblasti ochrany spotrebiteľa v riešení sporov medzi bankou a klientom.

„Slovenská banková asociácia je spokojná s prvými mesiacmi výkonu úradu bankového ombudsmana. Môžeme konštatovať, že riešenie sporov bankovým ombudsmanom je úspešné a je prínosom pre obe strany - klienta i banku“, zhodnotil činnosť bankového ombudsmana výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Podľa výročnej správy za rok 2007 bankový ombudsman počas prvých štyroch mesiacov svojho pôsobenia prijal celkovo 98 podnetov, z čoho bolo ku koncu roka ukončených 68 prípadov. Kanceláriu bankového ombudsmana v tomto období navštívilo osobne 56 klientov bánk a po konzultácii s bankovým ombudsmanom písomný podnet na začatie konania podalo 12 z nich.

V 8 prípadoch došlo na základe kladného vyjadrenia banky a v spolupráci s ňou k vyriešeniu sťažnosti dohodou v prospech klienta. V 29 prípadoch nebolo preukázané pochybenie banky vo svojom postupe voči spotrebiteľovi.

Najčastejšími podnetmi, s ktorými sa klienti obracajú na bankového ombudsmana, sú podania týkajúce sa hypotekárnych a spotrebiteľských úverov (38%), bežných účtov, účtov majiteľov cenných papierov, termínovaných vkladov a vkladných knižiek (22%), platobného styku a operácií s platobnými kartami (21%), investičných služieb (12%) a sprostredkovateľských služieb (7%).

„Skúseností z prvých mesiacov fungovania nášho úradu ukázali, že klienti prijali inštitút bankového ombudsmana pozitívne a chápu ho ako posilnenie práv spotrebiteľa. Najviac sťažnosti klientov vychádza z nedostatočného porozumenia a osvojenia si bankových služieb a produktov, preto je našim cieľom zameriavať sa v budúcnosti aj na edukačné aktivity“, uvádza ombudsmanka Eva Černá

Bankový ombudsman začal vykonávať svoju činnosť 1. septembra 2007 v zmysle ustanovení Etického kódexu bánk o ochrane práv spotrebiteľa a Postupu bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov. Činnosť Kancelárie bankového ombudsmana je zabezpečená po odbornej, organizačnej a technickej stránke. Sťažovatelia môžu, okrem priameho podania podnetu, využiť možnosť osobnej konzultácie s bankovým ombudsmanom počas úradných hodín v sídle Slovenskej bankovej asociácie.

Bližšie informácie

Všetky potrebné informácie o bankovom ombudsmanovi spolu s postupom bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov a najčastejšími otázkami nájdete na stránke bankového ombudsmana .

Súvisiace správy