Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Podnikatelia chcú posilniť právny štát

17.02.2015

Tlačová správa - Štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr, vrátane Slovenskej bankovej asociácie, zoskupených v „Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law)“ pripravilo návrhy, ktoré majú prispieť k systematickému zlepšovaniu stavu justície, odstraňovaniu korupcie a zvyšovaniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu na Slovensku.

V stanovisku, ktoré zástupcovia podnikateľskej koalície zaslali prezidentovi SR, predsedovi NR SR a odovzdali predsedovi vlády SR konštatujú, že súčasný stav justície, miera výskytu korupcie a nepredvídateľný legislatívny proces majú negatívny dopad na hospodársky rast a životnú úroveň občanov a predstavujú nielen spoločenský, ale aj ekonomický problém, pričom opäť vyzývajú na odbornú diskusiu o možných riešeniach. O vytvorení iniciatívy informovali podnikatelia vládu v júni 2014.


Odporúčania sú výsledkom práce odborných skupín zložených z expertov podnikateľských a zamestnávateľských združení, ktorí sa stretávali počas roka 2014 v rámci troch oblastí:
1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
2. Odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktoru pre reputáciu Slovenska
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

V oblasti transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu navrhujú podnikatelia zaviesť systematický prístup v komunikácií s verejnosťou o legislatívnych zmenách a zaviesť do praxe analýzy vplyvov zákonov a regulačných opatrení (tzv. regulatory impact assessment – RIA). Za rovnako dôležité považujú podnikatelia zavedenie transparentného mechanizmu pripomienkovania poslaneckých návrhov, ako aj zlepšenie postupu preberania európskej legislatívy.


V oblasti odstraňovania korupcie experti z radov iniciatívy navrhujú zaviesť jednoznačné pravidlá a transparentné kritériá pri čerpaní prostriedkov z európskych fondov. Zároveň vnímajú za potrebné presadzovať princípy transparentnosti, odbornosti a kontinuity v rámci štátnej správy. Zodpovednosť si členovia iniciatívy uvedomujú aj smerom do vnútra podnikateľského sektora, preto podporujú aktivity zamerané na zlepšenie etických štandardov v rámci slovenského podnikateľského prostredia.


Podnikatelia považujú efektívnu a transparentnú justíciu za nutný prvok stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Pre zmenu negatívneho vnímania justičného systému je preto podľa nich potrebné prijať systematické opatrenia vo všetkých jeho zložkách. Navrhujú preto kroky, ktoré prispejú k skráteniu dĺžky súdnych konaní, zmenám v oblasti procesov konkurzu a reštrukturalizácie a zvýšeniu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí.


Predstavitelia iniciatívy sú presvedčení, že pre posilnenie fungovania Slovenska ako právneho štátu je potrebný konštruktívny, celospoločenský dialóg, ku ktorému vyzývajú aj ústavných činiteľov.

Kontakt – koordinátor iniciatívy:
Michal Krčméry
Americká obchodná komora v Slovenskej republike Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava
Mobil: +421 (0)902 912 001 E-mail: michal.krcmery@amcham.sk

Súvisiace správy