Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Podpis Zmluvy o spolupráci medzi bankami a ministerstvami

05.10.2016

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia považuje za pozitívny krok podpísanie Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi SR (zmluva o spolupráci) medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR a slovenskými bankami.  

Bankový sektor uzatvoril rokovania s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR týkajúce sa spolupráce pri financovaní klientov, ktorí sú prijímateľmi prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie a Kvalita životného prostredia. Dohodu s ministerstvami uzatvorilo 13 komerčných bánk. Klienti bánk preto majú širokú možnosť výberu financujúcej banky. Zmluva o spolupráci tak predstavuje účinný nástroj na rozšírenie možností financovania ďalších súčastí projektov klienta.

V praxi to znamená, že uzatvorenie dohody o spolupráci zjednoduší klientom prístup k financovaniu z dôvodu, že banky sa dohodli s ministerstvami na možnosti založenia rovnakého majetku v prospech banky a v prospech ministerstva. Pri posudzovaní klienta bankou nastavené jednoznačné pravidlá umožnia banke jednoznačnejšie posúdiť viaceré riziká, výsledkom čoho bude rýchlejšie individuálne posúdenie klienta bankou.

Predmetom zmluvy o spolupráci je najmä:

 

  • určenie spoločného postupu zmluvných strán pri výkone záložného práva, vrátane dohody o poradí ich záložných práv,
  • vymedzenie povinností banky a štátu pri výmene informácii vo vzťahu k schváleniu úveru, k podpísaniu zmluvy o úvere
  • a uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a prijímateľom na realizáciu projektu, na ktorý mu bol poskytnutý úver z banky.

 

Súvisiace správy