Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Presuny účtov medzi bankami budú jednoduchšie

04.12.2008

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom včerajšom zasadnutí schválilo koncepciu jednotného postupu bánk pri presune účtu (tzv. Switching code). Pravidlá, ktoré budú pre členov SBA záväzné od 1. septembra budúceho roku, podstatne zjednodušia klientom presun účtov medzi bankami.

Základom koncepcie jednotných pravidiel je presun existujúcich trvalých príkazov a súhlasov inkás z bežného účtu fyzickej osoby vedeného v pôvodnej banke na iný bežný účet tej istej fyzickej osoby v inej banke. „Schválená koncepcia podstatne zjednoduší klientovi presun účtov medzi bankami napríklad aj tým, že v istých prípadoch nebude musieť klient navštíviť banku, v ktorej ruší svoj pôvodný účet,“ informoval výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

V minulom roku prijali banky dobrovoľné záväzky, ktoré sa týkajú aj podnikateľov – napr. zrušenie viazanosti produktov pre malé a stredné podniky. V nadväznosti na tieto záväzky schválilo včerajšie zasadnutie Zhromaždenia členov SBA zmeny v dokumente „Postup bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov“. Zmeny v „Postupoch“ upravujú kompetencie bankového ombudsmana tak, aby mohol vykonávať kontrolu aj nad dobrovoľnými záväzkami týkajúcimi sa podnikateľských subjektov. Doteraz totiž mohol ombudsman postupovať len v zmysle etického kódexu, ktorý je určený pre spotrebiteľov. Kontrolu nad etickými záväzkami aj voči podnikateľom bude môcť bankový ombudsman vykonávať podľa schváleného „Postupu“ od 1. januára 2009.

Na základe hlasovania členov Zhromaždenia SBA sa novým členom Prezídia SBA stal Roman Fečík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, a.s.

Príloha 1 :
Základné princípy koncepcie Pravidiel pre presun účtu:

  • Platia iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov
  • Pravidlá sa týkajú iba bežných účtov, ktoré klient používa na prijímanie a zasielanie platieb
  • Pravidlá sa netýkajú platobných kariet; karty musí klient odovzdať pôvodnej banke, ak ich vyžaduje
  • Pravidlá neregulujú poplatkovú politiku, ale ukladajú bankám povinnosť jasne, zrozumiteľne a vopred informovať o poplatkoch
  • Klient používa novú banku ako primárne miesto kontaktu a nová banka komunikuje s pôvodnou bankou, ale pokiaľ to je potrebné (napr. pre dodatkovanie zmlúv), klient navštívi aj pôvodnú banku
  • Pôvodná banka zruší pôvodný účet až vtedy, ak má klient v súvislosti s účtom vysporiadané všetky záväzky

Viac informácií nájdete na stránke: www.sbaonline.sk/presun-uctov

 

Príloha 2:
Zoznam dobrovoľných záväzkov SBA pre klientov bánk:

  • Spotrebitelia: Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
  • Malé a stredne podniky: Zrušenie viazanosti bežných účtov a úverov pre malé a stredné podniky

Zhromaždenie členov SBA je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho štatutárni zástupcovia členov asociácie. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného aj schvaľovanie Stanov SBA, rozpočtu SBA a voľba členov Prezídia SBA.

Prezídium SBA
je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Za svoju činnosť sú členovia Prezídia zodpovední priamo Zhromaždeniu SBA. Funkčné obdobie prezídia je štvorročné. Na čele Prezídia je Prezident SBA, ktorý zastupuje asociáciu a koná v jej mene.

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 25 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. V súčasnosti sa SBA aktívne podieľa na projektoch zavedenia eura, SEPA (Single European Payment Area) a finančného vzdelávania. Okrem iného asociácia zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu, nezávislého a nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a Bankového ombudsmana, ktorý rieši spotrebiteľské spory medzi klientom a bankou. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federeation - EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council - EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).