Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Program finančnej gramotnosti Viac ako peniaze vzdeláva aj učiteľov

02.02.2015

Tlačová správa - Učitelia majú už tretí školský rok možnosť absolvovať vzdelávanie zamerané na finančnú gramotnosť v rámci programu Viac ako peniaze, ktorý realizuje nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou.

Podľa správy o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti*, ktorá uvádza výsledky prieskumu Štátneho pedagogického ústavu, je odbornosť učiteľov v tejto oblasti alarmujúco nízka. Program Viac ako peniaze veľkú časť pozornosti venuje práve príprave pedagógov.

Kontinuálne inovačné vzdelávanie dopĺňa profesijné kompetencie učiteľa, potrebné na výkon pedagogickej praxe, a zároveň ho pripraví na realizáciu programu Viac ako peniaze na vyučovacích hodinách. Toto vzdelávanie je vytvorené v súlades Národným štandardom finančnej gramotnosti a doposiaľ ho absolvovalo 371 učiteľov.

„Naším vzdelávaním prešlo už viac ako 370 vyučujúcich. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby učiteľovi prinášal praktické skúsenosti a rozvíjal jeho zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Obsahuje viac ako 200 vzdelávacích aktivít pre efektívnejšiu prácu pedagógov,“ uviedol manažér programu Viac ako peniaze Peter Kalčevský.

Učitelia sa vzdelávajú prezenčnou aj dištančnou formou. V tomto procese sa pod vedením odborného tútora aktívne oboznámia s obsahom učebnice programu. Počas trojdňového metodického tréningu sa prostredníctvom zážitkového vzdelávania naučia realizovať aktivity z metodickej príručky, používať online učebnicu, či zapracovať finančnú gramotnosť do rôznych predmetov. Učitelia tiež získajú znalosti ako aktívne využívať online nástroje dostupné na finančnom trhu. Výstupom vzdelávania učiteľov je záverečná práca, ktorá pozostáva z prezentácie troch vlastných aktivít v oblasti finančnej gramotnosti.

Informácie o programe Viac ako peniaze sú dostupné na webovej stránke www.viacakopeniaze.sk

*Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti uvádza výsledky prieskumu (apríl 2014) Štátneho pedagogického ústavu v súvislosti so zisťovaním úrovne finančnej gramotnosti pedagógov a pripravenosťou pedagógov zabezpečiť finančné vzdelávanie. Prieskumu sa zúčastnilo 481 učiteľov základných a stredných škôl z celej Slovenskej republiky. Výsledky prieskumu ukázali, že v danej problematike sa vôbec nevyzná 20,79 % učiteľov. Požadovanú úroveň vedomostí má len 9,36 % opýtaných učiteľov. Iba 1,66 % učiteľov sa v rámci svojho vysokoškolského štúdia pripravovalo v oblasti finančného vzdelávania. Alarmujúce je zistenie z výskumu, že 69,85 % učiteľov sa k tejto problematike nepripravovalo v žiadnej forme vzdelávania. Učitelia by uprednostnili finančné vzdelávanie vo svojej učiteľskej praxi formou kurzov, školení a elektronického vzdelávania.