Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA je najväčším poskytovateľom finančného vzdelávania na Slovensku

06.07.2011 - Finančné vzdelávanie

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia je najväčším poskytovateľom finančného vzdelávania na Slovensku. Od januára 2011 poskytuje SBA on-line finančné vzdelávanie zamestnancom bankového sektora. 17.191 kurzami SBA prešlo zatiaľ 11.737 ľudí.

SBA poskytuje on-line kurzy vo všetkých piatoch oblastiach: Prijímanie vkladov, Poskytovanie úverov, Poistenie a zaistenie, Kapitálový trh a Doplnkové dôchodkové sporenie. On-line kurzy pozostávajú zo študijných materiálov vo forme prezentácie a testov. Každý študent dostane emailom svoje prístupové kódy. V rámci systému banka určí, či zamestnanec potrebuje absolvovať základný alebo stredný stupeň vzdelávania. Každý účastník sa musí zoznámiť nielen so študijnými materiálmi, ale musí počas vzdelávania absolvovať viaceré testy. Účastníci vzdelávania od SBA získajú osobitný certifikát o absolvovanom vzdelaní, ktorý je akceptovaný na celom finančnom trhu.

SBA začala s finančným vzdelávaním v januári 2011 spolu s projektom skúšok finančných sprostredkovateľov. V auguste 2010 získala Slovenská banková asociácia od NBS ako prvá inštitúcia na Slovensku licenciu na realizáciu skúšok na stredný stupeň spôsobilosti a v októbri spustila skúšanie finančných sprostredkovateľov. Súčasťou prípravy na skúšky bolo aj vzdelávanie sprostredkovateľov, ktoré je v prípade SBA bezplatné.

Skúšky finančných sprostredkovateľov v SBA absolvovalo v 8 krajských mestách už viac ako sedemtisíc osôb, z toho viac ako tretina osôb je nebankových pracovníkov. Úspešnosť pri skladaní skúšok je na úrovni 97,5%, čo svedčí o kvalite vzdelávania, ktoré absolvujú účastníci pred skúškami. „Úspešnosť nami vyškolených pracovníkov ukazuje, že náš projekt on-line vzdelávania je cesta správnym smerom. Z presnej štatistiky získanej z elektronického systému vidíme, že bankoví pracovníci sa na skúšky zodpovedne pripravujú. Nie je výnimkou, že si materiály a testy študujú aj po polnoci, aby si boli istý úspešným zložením skúšky. Aj to poukazuje na ich výbornú prípravu, pričom získané vedomosti by mali prispieť ku kvalitnejšej informovanosti klientov bánk o bankou ponúkaných produktoch“, uviedol Vladimír Hrtko, zástupca Výkonného riaditeľa SBA.

Zákon o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní (zákon č. 186/2009 Z.z.) nadobudol účinnosť 1. januára 2010. Stanovuje rámec práv klienta i jeho primeranú ochranu pri vstupe do akýchkoľvek zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby a upravuje aj povinnosť preverenia odbornej spôsobilosti finančných spotrebiteľov. Finanční sprostredkovatelia na stredný stupeň spôsobilosti musia absolvovať skúšky do 30. 9. 2011 a následne každé 4 roky. SBA je pripravená zabezpečiť skúšanie všetkých záujemcov, ktorí sa na ňu obrátia tak, aby do zákonom stanoveného termínu 31.9.2011 bol riadne preskúšaný celý finančný trh. Viac informácií o skúškach termínoch a spôsobe prihlasovania nájdete na stránke www.sbaonline.sk/skusky.

Súvisiace správy