Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA podpísala memorandum o spolupráci

15.01.2009

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) dnes podpísala memorandum o spolupráci s Ministerstvom financií (MF SR), Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) a Exportno-importnou bankou SR (Eximbanka), ktorého cieľom je podpora podnikateľského prostredia v čase finančnej krízy. Memorandum stanovuje základný rámec záruk štátnych ústavov pri poskytovaní úverov malým a stredným podnikom. Jeho podpisom zúčastnené strany vyjadrili vôľu podporiť financovanie pre podnikateľské subjekty.

“Slovenská banková asociácia podporila iniciatívu, ktorá v tomto zložitom období na jednej strane smeruje k podpore a uľahčeniu financovania malých a stredných podnikov a na strane druhej nenarušuje stabilitu bankového sektora“, informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Podpísané memorandum predstavuje základný rámec, z ktorého budú vychádzať individuálne zmluvy medzi komerčnými bankami, SZRB a Eximbankou. Štátom vlastnené finančné inštitúcie budú poskytovať bankové záruky za úvery malým a stredným podnikateľom, spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom na obnovu bytových domov. Výška poskytnutej záruky pre individuálny subjekt bude 55% z istiny poskytnutého úveru, ktorého maximálna výška je 340.000 EUR. Memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú do konca roku 2010.

Súčasťou komplexného programu členských bánk SBA, ktorý vedie k skvalitneniu podmienok poskytovania úverov klientom zo segmentu malých a stredných podnikov, je aj záväzok nepodmieňovať poskytovanie úverov podnikateľským klientom otvorením bežných účtov v tej istej banke. Pokiaľ je to pre klienta výhodné, banky však môžu tieto služby poskytnúť v balíku. Týmto záväzkom sa členovia SBA riadia od 1. januára tohto roku.

Dokumenty na stiahnutie:

Memorandum o spolupráci v oblasti spolufinancovania malých a stredných podnikateľov (pdf)