Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA prijala kľúčové dokumenty na zvýšenie ochrany spotrebiteľa

28.06.2007

Tlačová správa -Slovenská banková asociácia (SBA) navčerajšom zasadnutí Zhromaždenia členov schválila kľúčové dokumenty posilňujúce ochranu spotrebiteľa v prostredí bankových inštitúcií.
Najvyšší orgán združenia schválil prijatie Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prijatý dokument je súborom etických pravidiel, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk naďalej poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania. Schválením kódexu sa obsah dokumentu stal záväzným pre všetkých členov SBA. Jeho vymedzenia nadobúdajúúčinnosť 1. júla 2007.
Zároveň Zhromaždenie členov schválilo aj zriadenie inštitútu bankového ombudsmana. Úlohou ombudsmana bude monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľova mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Činnosť ombudsmana budemať charakter odporúčaní, čo znamená, že ombudsman spory nebude rozhodovať, či nahrádzať rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky alebo rozhodcovských súdov. „Bankový ombudsman výrazne posilňuje pozíciu spotrebiteľa vo vzťahu k banke. Jehoúlohou je pokúsiť sa o vyriešenie konfliktu dohodou. V jeho kompetenciách bude aj riešenie prípadných sporov, ktoré vzniknú nedodržaním ustanovení Kódexu“, dopĺňa Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. Inštitút bankového ombudsmana nadobúda účinnosť 1. septembra tohto roku.
V súvislosti s eurointegračným procesom Slovenskej republiky posilňuje postaveniespotrebiteľa pripojenie SBA k Etickému kódexu podnikateľov pre zavedenie eura, ktorýbol vytvorený splnomocnencom vlády pre zavedenie eura v SR a Podnikateľskou alianciou Slovenska. Ladislav Unčovský konštatuje: „Zavedenie euromeny na Slovensku spôsobí zmeny, na ktoré sa bankový sektor dôsledne pripravuje. Pre úspešný prechod je nutné vytvoriť u spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti. Sme presvedčení, že napĺňaním obsahu kódexu klientom bánk pomôžeme uľahčiť ich adaptáciu na euroa ľahšie sa zorientovať v novom menovom systéme.“
Novým členom Prezídia SBA sa stal p. Igora Vida, budúci predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s. Členská základňa SBA sa rozšírila o ďalšíchriadnych členov - pobočky zahraničných bánk: ABN AMRO a HSBC Bank plc. Počet členov SBA sa tak zvýšil na 25.

Kontakty pre médiá:

Slovenská banková asociácia,
Marcel Laznia; tel.: +421 2 5720 5304

PR-Consulting,
Adriana Bendová; tel.: +421 903 217 317 adriana.bendova@pr-consulting.sk

Súvisiace správy