Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA upresňuje pravidlá vedúce k zvýšeniu ochrany

17.12.2007

Slovenská banková asociácia (SBA) na piatkovom Zasadnutí členov schválila upravenú podobu Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zmeny v Kódexe majú upresňujúci charakter a sú dôsledkom niekoľkomesačného vyhodnocovania aplikovania nariadení Kódexu v praxi. Schválený Kódex zefektívňuje procesy a upresňuje pravidlá smerujúce k ochrane klientov bánk. Kódex nadobudol platnosť 14. decembra 2007 a stal sa záväzným pre 24 bánk pôsobiacich na slovenskom trhu.
Okrem iného sa banky v Kódexe zaväzujú, že nebudú viazať ponuku finančného produktu, či služby na poskytnutie inej finančného produktu alebo služby. Ak to však bude pre klienta výhodné, môžu banky produkty a služby ponúknuť v balíku. Ustanovenie o zrušení viazanosti produktov nadobúda účinnosť 1. januára 2008. „Pre klientov bánk – fyzické osoby - ktorí spadajú do účinnosti Kódexu, táto zmena znamená, že od tohto termínu nebudú musieť k nákupu úverového produktu banky zakladať bežný účet v banke, ktorá im úver poskytuje alebo viazať hypotéku so životnou poistkou“, hovorí Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.
Doterajším spájaním produktov sa banky chránili pred rizikovými klientmi a znižovali tak negatívne dopady na svoje podnikanie. Doplnenie Etického kódexu upravuje doterajšiu obchodnú zvyklosť a zlaďuje ju s odporúčaním Európskej komisie.
Pre účely Etického kódexu sa spresňuje definícia spotrebiteľa, za ktorého sa považuje „fyzická osoba – nepodnikateľ“. Pretože primárnym cieľom Kódexu je upravovať dobrovoľné záväzky bánk voči fyzickým osobám – nepodnikateľom, o ktorých niet pochýb, že vystupujú v pozícii spotrebiteľa. Úprava definície tiež reflektuje aj na skutočnosť, že nie vždy je možné jednoznačne určiť, či iné subjekty ako fyzické osoby - nepodnikatelia sú v konkrétnom prípade skutočne spotrebiteľmi.
Úpravou prešli aj pravidlá vedenia bežného účtu. Ide o zmenu ustanovenia, ktorá upresňuje, že banka je pri zrušení účtu schopná klienta kvalifikovane informovať o podmienkach a okolnostiach zmien požadovaných klientom len v rámci ponuky svojej banky. „Nie je možné predpokladať, že banka bude kvalifikovane informovať klienta aj o postupoch a praktikách v inej banke. Preto SBA chystá v budúcom roku zaviesť v rámci Kódexu jednotné pravidlá platné pri zmene účtu “, dopĺňa Ladislav Unčovský.

 

Súvisiace správy