Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA vypracovala pre klientov bánk slovník bankových pojmov

05.06.2008 - Finančné vzdelávanie

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) v rámci svojho koncepčného projektu finančného vzdelávania vydala Slovník bankových pojmov, ktorý je určený klientom bánk.

Slovník bankových pojmov prináša výklad bankových a finančných pojmov, s ktorými sa spotrebiteľ stretáva pri využívaní bankových služieb. SBA vydáva slovník v tlačenej a elektronickej podobe. Elektronická verzia slovníka je k dispozícií na webovej stránke SBA na voľné prevzatie pre akýkoľvek subjekt. „Našim zámerom je zvýšenie všeobecnej úrovne finančnej gramotnosti a rozšírenie základnej bankovej terminológie najmä medzi klientami bánk“, uvádza Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. V spolupráci s Ekonomickou univerzitou SBA pracujeme aj na elektronickej encyklopedickej verzii Slovníka bankových pojmov, v ktorom bude výklad pojmov analytickejší a podrobnejší.

Slovník je jedným z produktov dlhodobého koncepčného programu na zvýšenie finančnej gramotnosti, ktorý SBA začala realizovať v minulom roku. Medzi prvé edukačné materiály patria informačné manuály určené bežným klientom a podnikateľom s vysvetleniami a praktickými radami súvisiacimi s eurokonverziou. „Naším cieľom bolo a je pristupovať k zvyšovaniu finančnej gramotnosti systematicky a koncepčne. Máme pripravených a rozpracovaných niekoľko ďalších programov aj v kooperácii s partnermi. Absolvovali sme prvé stretnutia k téme spolupráce vo vytvorení priestoru pre finančné vzdelávanie na školách s Ministerstvom školstva SR“, informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Podľa prieskumu, ktorý SBA realizovala v minulom roku, Slováci neporovnávajú bankové produkty a nevyberajú si optimálne ponuky, pretože nerozumejú základným bankovým pojmom. Prieskum napríklad ukázal, že len 19 % bankových klientov rozumie pojmu ročná percentuálne miera nákladov. Výsledky prieskumu tiež upozornili na skutočnosť, že úroveň finančnej gramotnosti slovenského spotrebiteľa je nízka a naliehavo si vyžaduje koncepčnú edukačnú prácu. Viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že pokladajú svoje ďalšie vzdelávanie v oblasti finančných produktov a služieb za potrebné. Vyše 70% respondentov považuje za samozrejmosť, že každý človek by mal poznať pojmy z finančnej oblasti a že finančné vzdelávanie by malo byť zaradené aj v školských osnovách.

Slovník bankových pojmov, výsledky prieskumu finančnej gramotnosti, testy znalosti základnej bankovej problematiky ako aj Desatoro pre klienta a Desatoro pre podnikateľa je k dispozícii pre na stránke SBA – www.sbaonline.sk/financne-vzdelavanie/.

 

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 25 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. V súčasnosti sa SBA aktívne podieľa na projektoch zavedenia eura, SEPA (Single European Payment Area) a finančnom vzdelávaní klientov bánk. Okrem iného asociácia zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu, nezávislého a nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a Bankového ombudsmana, nezávislého inštitútu zriadeného na riešenie sporov medzi spotrebiteľom a bankou. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federeation - EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council - EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Prieskum Finančnej gramotnosti 2007
Slovenská banková asociácia v spolupráci so spoločnosťou MVK uskutočnila v septembri 2007 prieskum úrovne finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom bolo zmonitorovať úroveň finančnej gramotnosti slovenského spotrebiteľa. Výsledky prieskumu okrem iného poukázali na pomerne nízku úroveň finančnej gramotnosti klientov bánk a nízku schopnosť analýzy a spracovania informácií najmä v dôsledku neporozumenia základným finančným pojmom. SBA pri zadávaní prieskumu vychádzala z podkladov a výsledkov podobných prieskumov realizovaných v zahraničí a riadila sa odporúčaniami OECD. Zber údajov sa realizoval formou kvantitatívneho výskumu na vzorke 1 107 respondentov s vekom starším ako 18 rokov, ktorí sú klientmi bánk.

Projekt finančného vzdelávania SBA
Po realizácii prieskumu Finančnej gramotnosti SBA začala prípravy na projekte Finančného vzdelávania klientov bánk. Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov a rozširovanie základných informácií o bankovej problematike. SBA vytvorila niekoľko vzdelávacích materiálov určených klientom bánk, webovú stránku projektu a ako zástupca v medzirezortnej realizačnej pracovnej skupine sa podieľala na príprave návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti Ministerstva školstva SR.