Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA získala licenciu na skúšanie finančných sprostredkovateľov

19.08.2010 - Finančné vzdelávanie

Slovenská banková asociácia (SBA) pripravuje komplexný program finančného vzdelávania pre zamestnancov bánk ako aj širokú verejnosť. Jeho prvou fázou je projekt vzdelávania a skúšania finančných sprostredkovateľov, na realizáciu ktorého získala v týchto dňoch ako prvá licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS). Prostriedky získané z týchto skúšok chcú banky následne investovať do vzdelávacích aktivít určených pre verejnosť.

Prvé skúšky potvrdzujúce spôsobilosť vykonávať finančné sprostredkovanie bude možné zrealizovať elektronickou formou už 15. októbra. Výsledkom testovania finančných sprostredkovateľov bude certifikát, ktorý sprostredkovateľa oprávňuje vykonávať v zmysle zákona sprostredkovateľskú činnosť v testovanom sektore. SBA bude testovať spôsobilosť záujemcov v piatich sektoroch: poistenie a zaistenie, úvery, vklady, kapitálový trh a dôchodkový trh. Za skúšku v každom zo sektorov stanovila NBS poplatok 30 Eur.

„V týchto dňoch pripravujeme systémy pre zabezpečenie elektronického testovania a vzdelávania sprostredkovateľov. Testy budú vypĺňané v elektronickej podobe pod dohľadom komisie, čím chceme zabezpečiť maximálnu objektivitu a odstrániť možnosť akejkoľvek manipulácie s testom,“ informuje Vladimír Hrtko, zástupca výkonného riaditeľa SBA.

Finančné prostriedky, ktoré SBA získa zo skúšok použije na ďalšie rozšírenie vzdelávacích aktivít orientovaných na širokú verejnosť. „Projekt vzdelávania a testovania finančných sprostredkovateľov je len prvou časťou komplexného programu. Našou strednodobou víziou je preniesť finančné vzdelávanie aj do školského systému, napr. aj odborným vzdelávaním učiteľov alebo vysokoškolákov,“ uviedol Vladimír Hrtko.

Už dnes SBA pracuje na vývoji odborných kurzov pre študentov vysokých škôl. Absolvent rozširujúceho finančného vzdelávania získa bankami akceptovaný certifikát, ktorý mu po skončení štúdia poskytne viac možností uplatnenia v bankovom sektore.

Zákon o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní 

(Zákon č. 186/2009 Z.z.) nadobudol účinnosť 1. januára 2010. Stanovuje rámec práv klienta i jeho primeranú ochranu pri vstupe do akýchkoľvek zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby a upravuje aj povinnosť preverenia odbornej spôsobilosti finančných spotrebiteľov.