Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SEPA - klienti si budú zriaďovať inkaso u dodávateľa, nie v banke ako doteraz

27.01.2014

Tlačová správa

Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v eurách v rámci krajín Európskeho spoločenstva stanú SEPA platbami. Hlavnou zmenou v oblasti SEPA nastane v zriadení inkasa. V súvislosti so zmenou filozofie inkasa v rámci projektu SEPA sa banky dohodli, že budú akceptovať všetky žiadosti o presun účtu podané do 31. januára 2014 na základe nezmenených žiadostí o presun účtu.

Slovenská banková asociácia pripravila ešte v roku v roku 2009 Pravidlá na presun účtov (switching code), ktoré klientom bánk zjednodušujú zmenu banky. Fyzická osoba – spotrebiteľ si na ich základe môže jednoducho presunúť svoj účet z pôvodnej banky do novej aj so zriadenými trvalými príkazmi a inkasami. Tieto pravidlá vychádzajú z princípov dohodnutých v rámci Európskeho výboru bankového sektora (EBIC) a sú pre členov SBA záväzné od 1. novembra 2009.


V roku 2011 slovenské banky na základe pravidiel switching code úspešne presunuli 825 účtov. Banky prijali 1017 žiadostí o presun účtu z čoho bolo  57 žiadostí zamietnutých a 135 žiadostí odložených na vybavenie do ďalšieho obdobia. Zhruba v polovici zamietnutých žiadostí bolo dôvodom nesprávne vyplnenie žiadosti o presun účtu. V ostatných prípadoch boli dôvodmi rozmyslenie si úkonu zo strany klienta, nesplnenie si záväzkov voči starej banke, nepotvrdenie vlastníctva presúvaného účtu klientom a komplikácie na strane starej banky.

„V roku 2012 bolo úspešne presunutých 2051 účtov, čo je 131 % nárast. Banky prijali 2347 žiadostí o presun účtu, z čoho bolo 143 žiadostí zamietnutých a 153 žiadostí odložených na vybavenie do ďalšieho obdobia“, povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský. Celkovo tak úspešnosť presunov účtov predstavuje 93,48 %. Zhruba v polovici prípadoch zamietnutých žiadostí bolo dôvodom nesprávne vyplnenie žiadosti o presun účtu (chybný názov novej banky, účet nepatril žiadateľovi, nesúlad čísla a druhu OP, neplatný podpisový vzor klienta, chýbal podpis druhého majiteľa účtu, o presun požiadal disponent). V ostatných prípadoch boli dôvodmi najmä rozmyslenie si úkonu zo strany klienta, nesplnenie si záväzkov klienta voči starej banke (nevyrovnané povolené prečerpanie), skutočnosť že účet nie je predmetom switchingu (účet právnickej osoby, vkladná knižka, banka nie je členom SBA) alebo skutočnosť že klient nemá žiadne trvalé príkazy ani inkasá.

Zmeny v inkase
Pokiaľ majú ľudia na svojom účte zriadené súhlasy na inkaso, tieto banka zmení na SEPA inkaso automaticky. Od 1. februára však súhlas s inkasom už dáva platiteľ priamo príjemcovi a nie banke. „Ak máte nastavené inkasá pre svoje opakujúce sa platby, nemusíte ich meniť, banka to urobí za vás. Účty budú chránené proti neodsúhlaseným inkasám. Svoj účet si môžete úplne zablokovať proti akémukoľvek inkasu, alebo ho otvoriť pre všetky inkasá“, dodal Ladislav Unčovský. Úroveň ochrany účtu sa dá nastaviť priamo v internet bankingu. Pri nesprávnych a neoprávnených debetoch na SEPA inkaso máte nárok na vrátenie peňazí. Po zrealizovaní inkasa máte právo do ôsmich týždňov požiadať o vrátenie peňazí. Pokiaľ by šlo o neautorizované inkaso, teda klient platiteľ naň nedal mandát alebo ho odvolal u dodávateľa, lehota sa posúva až na 13 mesiacov.