Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SEPA sa stáva realitou

11.02.2013 - SEPA

Tlačová správa

Od 1. februára 2014 budú na Slovensku domáce úhrady a inkasá nahradené SEPA (Single Euro Payments Area) platbami. SEPA tak vytvorí spoločný priestor 32 európskych krajín, v ktorých budú môcť spotrebitelia a podniky zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako domáce platby. "Nové pravidlá vytvoria predpoklady pre integrovaný európskych trh bankových prevodov a inkasných platieb bez toho, aby sa rozlišovalo, či ide o vnútroštátne alebo cezhraničné transakcie," povedal. vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Jednotná oblasť platieb v eurách prinesie používateľom množstvo výhod. Všetky SEPA platby budeme môcť vykonávať z jedného účtu do celej oblasti SEPA rovnako jednoducho ako domáce platby. „Používateľom platobných služieb tak bude stačiť jeden bankový účet, jedna platobná karta, jedna úhrada a jedno inkaso,“ povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský .

„Predpokladáme, že SEPA prispeje k tomu, že klienti bánk budú častejšie využívať bezhotovostné platobné nástroje,,“ povedal Peter Holička z NBS. Garantovaná lehota pripísania SEPA platby na účet príjemcu je najneskôr nasledujúci pracovný deň po zaslaní platby. SEPA zároveň garantuje, že poskytovatelia platobných služieb musia účtovať rovnaké poplatky za cezhraničné a domáce platby v eurách.

Štandardizácia formátov platieb SEPA prinesie podnikom zvyšovanie počtu elektronických transakcií a fakturácií. „Rýchlejšie zúčtovanie, zjednodušené spracovanie a zníženie nákladov a rizík manipulácie s hotovosťou prispejú k zníženiu nákladov a uľahčia prístup podnikov na nové trhy, umožní organizáciám a firmám znížiť počet bankových účtov a zjednodušiť tak riadenie likvidity“ povedal Ladislav Unčovský z SBA.

„Európska komisia očakáva, že zavedenie jednotného štandardu v rámci celej EÚ zníži náklady cezhraničných transakcií a zjednoduší platobný styk," uzavrel Andrej Králik.

Zoznam krajín participujúcich na projekte SEPA:

  • 17 krajín eurozóny:Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.
  • Ostatných 10 členských krajín EÚ:Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Veľká Británia.
  • 5 krajín mimo EÚ:Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko a Švajčiarsko.

Zavedenie SEPA platobných nástrojov v Slovenskej republike sa riadi Implementačným plánom pre zavedenie SEPA v Slovenskej republike, ktorého aktuálna štvrtá verzia bola schválená Výborom pre SEPA dňa 23. novembra 2012. Výbor pre SEPA je najvyšším riadiacim orgánom projektu SEPA v SR a spája predstaviteľov verejného a bankového sektora, podnikateľskej sféry a spotrebiteľov. Cieľom implementačného plánu je stanoviť jednotlivé kroky prechodu na SEPA platobné nástroje, vrátane určenia časového harmonogramu a úloh, ktorých splnenie podmieňuje úspešnú implementáciu SEPA v SR.

 

Súvisiace správy