Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko členov Iniciatívy za vládu zákona k akčnému plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

09.07.2015

 

Tlačová správa - Zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, odstraňovanie korupcie a systematické zlepšovanie stavu justície patria medzi kľúčové oblasti v snahe o posilňovanie Slovenskej republiky ako právneho štátu. Ako členovia Iniciatívy za vládu zákona („Rule of Law Initiative“), zastupujúci 14 podnikateľských organizácií, zamestnávateľských združení a obchodných a priemyselných komôr, preto vítame zámer vlády Slovenskej republiky prijať Akčný plán na posilnenie právneho štátu. Napriek tomu, že Akčný plán obsahuje viaceré pozitívne návrhy, absentujú v ňom konkrétne a systematické opatrenia pre posilnenie právneho štátu na Slovensku. Posúdiť jeho reálny dopad preto bude možné až keď budú navrhované opatrenia premietnuté do konkrétnych legislatívnych zmien, do dodržovania platných legislatívnych noriem a prebehne vyhodnotenie ich implementácie.

Ako posun k zvýšeniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu vnímame najmä zámer presadiť povinné vypracovanie vecného zámeru predkladateľom legislatívy, ako aj zapojiť zamestnávateľov do povinných konzultácií v procese tvorby vybraných zákonov. Za dôležitý tiež považujeme záväzok odstrániť vplyv politického cyklu na výkon štátnej správy, ako aj odstrániť subjektívny prístup pri ukladaní sankcií. Budeme pozorne sledovať ako bude vláda všetky spomenuté opatrenia implementovať v praxi do konca kalendárneho roka, ako sa k tomu zaviazala. Očakávame tiež, že Národná rada SR sa bude zaoberať odporúčaním vlády a verejne deklarovaným záväzkom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky „nájsť efektívny spôsob, ako informovať verejnosť o podaní poslaneckého pozmeňujúceho návrhu, aby sa na dianie v parlamente dalo včas reagovať.“

Členovia iniciatívy za vládu zákona majú za to, že v mnohých prípadoch dochádza k prijímaniu legislatívy, ktorá je nad rámec medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Je tomu tak aj v prípade zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorým vzniká nový korupčný nástroj, čo s ohľadom na cieľ vlády Slovenskej republiky znížiť korupciu považujeme za neprijateľné.

Za dôležité považujeme aj riešenia súvisiace s dĺžkou súdnych konaní a nízkou predvídateľnosťou súdnych rozhodnutí, na ktoré zamestnávatelia a podnikateľský sektor dlhodobo poukazujú. Budeme preto monitorovať ako navrhované zavedenie inštitútu tzv. predbežného prejednania sporu či ďalších zmien v rámci rekodifikácie civilného práva procesného, rovnako ako vypracovanie zákona o justičnej štátnej službe, prispejú k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti justície. Veríme, že už v priebehu jesenných mesiacov sa dostanú na verejnosť prvé návrhy na zmeny zákonov.

Napriek tomu, že Akčný plán prichádza s návrhmi pozitívnych opatrení, absentujú v ňom konkrétne nástroje potrebné na dosiahnutie mnohých z vyššie uvedených cieľov. „Lepší prístup verejnosti k výsledkom kontrol“ sa bez identifikácie a prijatia konkrétnych krokov stane len deklaráciou. Ak je jednou z úloh Akčného plánu novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok „priebežne“ ako je v dokumente uvedené, nebude možné objektívne zhodnotiť stav jej plnenia. Zamedzovať vzniku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami v oblasti používania dotácií vnímame ako jednu z priorít. Avšak ak Akčný plán neprináša zároveň aj špecifické opatrenia, ako a dokedy toto uskutočniť, hrozí, že zámer sa minie účinku.

Považujeme preto za dôležité nielen indikovanie cieľov, ktoré majú prispieť k posilneniu právneho štátu, ale predovšetkým špecifikovanie konkrétnych nástrojov pre ich dosiahnutie. Nemenej dôležité je tiež stanovenie mechanizmov ich kontroly a vyhodnocovania. Vítame záujem vlády vyhodnocovať na pravidelnej báze stav plnenia navrhovaných opatrení, avšak bez nastavenia objektívnych a merateľných kritérií je efekt mnohých z nich otázny.

Záverom by sme radi zdôraznili, že pre reálne zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, elimináciu korupcie a systematické zlepšovanie súdnictva je vypracovanie Akčného plánu zo strany vlády pozitívnym krokom, avšak zatiaľ len deklaratívneho charakteru. Za kľúčové preto považujeme prijatie konkrétnych a objektívne merateľných opatrení, ich úspešnú implementáciu v podobe legislatívnych zmien v čo najväčšej miere ešte v priebehu aktuálneho volebného obdobia, ako aj dôslednú kontrolu ich dodržiavania v ďalšej budúcnosti. Členovia Iniciatívy za vládu zákona budú preto so záujmom sledovať plnenie Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu.

O iniciatíve za vládu zákona („Rule of Law Initiative“)
Začiatkom roka 2014 sa podnikateľská komunita spojila, aby reagovala na otázky súvisiace s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr ( založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej podnikateľská komunita zaujíma odborné a vecné stanoviská k zhoršujúcemu sa stavu justície, vyššej miere korupcie a tolerancii k nej a nedostatočne systematickému a transparentnému legislatívnemu procesu na Slovensku.

Hlavné oblasti iniciatívy:
1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

 

Súvisiace správy