Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Štruktúra zisku bánk pôsobiacich na Slovensku sa nevymyká štruktúre zisku v ostatných 25 krajinách Európskej únie

21.02.2006

Asociácia bánk chce upozorniť na fakt, že štruktúra zisku bánk pôsobiacich na Slovensku je podobná štruktúre zisku v ostatných 25 krajinách Európskej únie. Táto skutočnosť je zrejmá aj z analýzy, ktorú na podnet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo financií.

„Vzostup príjmov z poplatkov neznamená automaticky nárast poplatkov tak, ako sa často politikmi a novinármi interpretuje, ale súvisí predovšetkým so stále sa zvyšujúcim množstvom využívaných bankových produktov a služieb,“ uviedol výkonný riaditeľ Asociácie bánk Ladislav Unčovský.

Podľa analýzy MF SR podiel príjmov z poplatkov (čistých) na celkových príjmoch (čistých) na Slovensku rastie, avšak pomalšie ako v EÚ. Jeho úroveň stále zaostáva za priemerom EÚ. Zaujímavý je fakt, že ešte viac ako podiel poplatkov rastie podiel príjmov (čistých) súvisiacich najmä s operáciami s cennými papiermi devízami a derivátmi na celkových príjmoch (čistých). Zároveň v dôsledku nízkych úrokových sadzieb klesá podiel úrokových príjmov (čistých) na celkových príjmoch (čistých).

Banky na Slovensku majú podľa mnohých analýz najnižšie poplatky v Európe a ako dokazuje aj prieskum AB uskutočnení v minulom roku aj najnižšie poplatky vzhľadom k priemernej mzde v krajinách V-4.

Bankový sektor na Slovensku je v súčasnosti najviac regulovaným a dohliadaným odvetvím hospodárstva SR. Akékoľvek ďalšie regulačné zásahy štátnych orgánov najmä v otázke stanovanie cien poplatkov, osobitného zdaňovania alebo iných neštandardných opatrení môžu mať za následok zhoršenia postavenia jednotlivých bánk, a tým aj negatívny dopad na klienta.

Súčasná právna úprava je podľa názoru AB úplne dostačujúca a uľahčuje bežnému klientovi zorientovať sa a rozhodovať sa na základe relevantných informácií. V tejto súvislosti však je treba mať na pamäti, že žiadna regulácia nemôže nahradiť aktivitu samotného klienta.