Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Úvery v bankách pre malé a stredné podniky bez viazania

14.05.2008

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácia (SBA) na dnešnom zasadnutí schválilo dokument, v ktorom sa členské banky SBA zaväzujú, že od 1. januára 2009 nebudú podmieňovať poskytovanie úverov klientom zo segmentu malých a stredných podnikov otvorením bežných účtov v tej istej banke.

Schválený dokument sa stal záväzným pre všetky členské banky SBA. „K opatreniu sme pristúpili v záujme skvalitnenia podmienok poskytovania úverov malým a stredným podnikom. Banky však na základe požiadavky, môžu záujemcom poskytnúť služby aj v balíku, ak je to pre klienta výhodné“, upresňuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

SBA aktívne prispieva ku skvalitňovaniu prostredia, v ktorom banky poskytujú služby svojim klientom v spotrebiteľskom, ako aj podnikateľskom segmente. V roku 2007 členské banky SBA iniciatívne prijali Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý definuje dobrovoľné záväzky členských bánk voči klientom – spotrebiteľom. Nadväzujúc na túto iniciatívu majú členské banky SBA záujem vychádzať v ústrety aj klientom - podnikateľom.

Zhromaždenie členov SBA vzalo na vedomie rozhodnutie SBA, podľa ktorého v dňoch 1. až 4. januára 2009 budú vybrané pobočky jednotlivých bánk otvorené minimálne od 10.00hod. do 14.00hod. Vybrané pobočky bánk budú poskytovať bankové služby len v obmedzenom rozsahu služieb (napríklad vymieňať slovenské koruny za eurá). Bankomaty a platobné terminály budú plne funkčné aj počas týchto dní.

Zhromaždenie členov SBA

Zhromaždenie členov sba Je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho štatutárni zástupcovia členov asociácie. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného aj schvaľovanie Stanov SBA, rozpočtu SBA a voľba členov Prezídia SBA.

Projekt zavedenia eura v SBA

Slovenská banková asociácia participovala na príprave Národného plánu pre zavedenie eura. Systematicky sa bankový sektor venuje problematike zavedenia eura už od roku 2006. V decembri 2006 na pôde SBA vznikla Komisia pre zavedenia eura, ktorá združuje projektových manažérov jednotlivých bánk. Asociácia a jej členovia sa aktívne podieľajú aj na prípravách zavedenia eura na národnej úrovni, kde SBA okrem iného vedie Pracovný podvýbor pre banky pri NBS. V rámci komunikačných aktivít sa SBA zameriava aj na informovanie klientov bánk o procese zavedenia eura. SBA v spolupráci s bankami vydala sumár jednoduchých rád o zavedení eura pre spotrebiteľa a pre podnikateľa (Desatoro pre spotrebiteľa a Desatoro pre podnikateľa).

 

Súvisiace správy