Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Výročná správa Bankového ombudsmana

05.05.2009

Tlačová správa

Bankový ombudsman zaznamenal v roku 2008 nárast počtu doručených podnetov od spotrebiteľov, zvýšený počet podnetov z oblasti investičných služieb a skvalitnenie spolupráce medzi bankami a bankovým ombudsmanom.

V roku 2008 prijal bankový ombudsman od klientov bánk celkovo 300 podnetov, z toho 273 nových podnetov a 27 podnetov, ktorých riešenie pokračovalo z roku 2007. Z celkového počtu podnetov bolo k 31.12.2008 ukončených 254 podnetov. Z nich v 70 prípadoch nebolo preukázané pochybenie banky, 40 podnetov bolo ukončených
v prospech klienta a v 20 prípadoch bol podnet klienta odložený a konanie zastavené. Po prešetrení podaní bolo 121 podnetov odmietnutých a v 3 prípadoch bolo klientovi doporučené obrátiť sa na súd, prípadne orgány činné v trestnom konaní. K 31.12.2008 bolo 46 podnetov stále v štádiu riešenia.

Výročná správa o činnosti Bankového ombudsmana za rok 2008


Vo svojich podnetoch klienti, rovnako ako v minulom roku, najčastejšie nesúhlasia s postupom banky pri poskytovaní hypotekárnych a spotrebiteľských úverov (36%). Významnejší nárast, v porovnaní z rokom 2007, zaznamenali podnety z oblasti investičných služieb. Ich podiel sa zvýšil z 12% v roku 2007 na 18% v roku 2008. Podania týkajúce sa platobného styku a operácií s platobnými kartami dosiahli podiel 18%, bežné účty, termínované vklady a vkladné knižky 16% a iné 12% (napr. stavebné sporenie, sprostredkovanie poistenia, ochrana osobných údajov).

“Naďalej zostáva najčastejším dôvodom problémov klientov skutočnosť, že takmer nečítajú svoje zmluvy, nepoznajú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvných vzťahov uzavretých s bankou. Klienti sa často nevedia rozhodnúť pre vhodný produkt a nechápu samotnú podstatu produktu, do ktorého vložili, či investovali svoje finančné prostriedky“, konštatuje banková ombudsmanka Eva Černá.

Za účelom konzultácií, ktoré neboli oficiálne evidované ako podnety, navštívilo osobne v priebehu roku 2008 kanceláriu bankového ombudsmana 236 klientov bánk. So zámerom konzultácie sa na bankového ombudsmana obrátilo telefonicky mesačne v priemere 45 klientov a v priemere 20 otázok mesačne bolo zaslaných elektronickou poštou.

„Prvý uzavretý rok činnosti úradu bankového ombudsmana jednoznačne potvrdil zámery zriadenia. Charakter podnetov je pre banky signálom kde a ako skvalitniť služby pre svojich klientov“, zhodnotil výsledky Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Základné fakty o činnosti ombudsmana v roku 2008

 

2007*

2008

Počet prešetrovaných podnetov

91

300

počet doručených podnetov

91

273

počet neukončených podnetov z predošlého roka

0

27

 

 

 

 

2007*

2008

Počet prešetrovaných podnetov

91

300

Podnety v štádiu riešenia

27

46

Ukončené podnety

64

254

podnety s nepreukázaným pochybením banky

30

70

prípady vyriešené v prospech klienta

8

40

odmietnuté prípady

15

121

odložené prípady

11

20

iné prípady

0

3

Vysvetlivky:
* od 1.9. do 31.12. 2007; revidovane údaje

Kategorizácia ukončených podnetov 

Viac informácií nájdete na stránke Bankového ombudsmana