Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Vývoj úrokových marží na Slovensku sa neodlišuje od situácie v okolitých krajinách

29.10.2009

Podľa SBA sa vývoj úrokových marží na Slovensku neodlišuje od situácie v okolitých krajinách. Potvrdzujú to aj relevantné pasáže dokumentu NBS o úrokových maržiach vypracovaného pre Cenovú radu vlády SR.

SBA naďalej trvá na svojich argumentoch, podľa ktorých úrokové sadzby odzrkadľujú stav v akom sa dnes nachádza slovenská ekonomika. Nárast nezamestnanosti a zhoršenie hospodárenia firiem vplýva na nárast kreditného rizika, čo ovplyvňuje výšku úrokových sadzieb na úvery. Rovnako negatívne sa na úrokových sadzbách podpisuje aj zhoršenie prístupu k dlhodobému financovaniu, čo sa dotýka najmä úverov na bývanie.

Tieto kľúčové faktory však banky nedokážu priamo ovplyvniť. 

Podľa SBA je jedným zo spôsobov, ako prispôsobiť sadzby na dlhodobé úvery priemeru krajín EMÚ, aj snaha štátu o konsolidáciu verejných financií – zníženie zadlženosti – nižší tlak na rizikové marže pri financovaní sa štátu a tým aj nižšie úroky na dlhodobých úveroch.

Čo sa píše v dokumente NBS

  • „NBS nezistila zmenu úrokového diferenciálu a úrokových marží z dôvodu zavedenia novej meny – eura“ 
  • „Pri nových úveroch podnikom vykazujú domáce banky najnižšie marže z porovnávaných krajín“
  • „Marže na spotrebiteľské úvery sú porovnateľné s ostatnými krajinami“
  • Marže pri úveroch na nehnuteľnosti sú po odrátaní likvidnej prirážky porovnateľné s okolitými krajinami (viď grafy 16 a 17 z dokumentu NBS).

Čo je likvidná prirážka

Likvidná prirážka predstavuje časť z úrokovej marže dlhodobých úverov (napr. u hypoték), ktorej výška závisí od doby splatnosti úverov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím je dlhšia doba splatnosti úveru, tým je vyššia likvidná prirážka a tým je vyššia i výsledná cena úveru, bez ohľadu na to či je úver fixovaný na rok alebo desať rokov.

Pre banku totiž nie je z hľadiska financovania to isté, ak poskytne svoje jednoročné zdroje (napr. vklady) na jednoročný úver s jednoročnou fixáciou alebo na 30 ročný úver s jednoročnou fixáciou. Základná úroková sadzba je v oboch prípadoch rovnaká, likvidná prirážka je však v druhom prípade výrazne vyššia.

Veľkosť likvidnej prirážky sa pri dlhodobých úveroch na Slovensku sa zvýšila po prudkom znižovaní úrokových sadzieb, keď sa v dôsledku toho výnosové krivky stali strmšími (t.j. rozdiel medzi krátkymi a dlhými zdrojmi sa zväčšil). Slovensko nie je v tomto vývoji osamotené a rovnaká situácia nastala aj v okolitých krajinách . Jednoducho, aj napriek tomu, že sme v eurozóne a používame euro, investori ale aj materské banky porovnávajú región strednej a východnej Európy rovnakým metrom.

Súvisiace správy