Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Zmena colného zákona môže mať dosah aj na hypotéky

15.05.2013

Tlačová správa

Nepriama novela zákona o dani z príjmov novelou colného zákona, presadená vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet sa môže negatívne prejaviť v úrokovej sadzbe hypotekárnych úverov. Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) novela totiž zhoršuje prístup občanov k hypotekárnym záložným listom (HZL) a bude mať dopad na objem a počet poskytnutých hypotekárnych úverov, čo sa môže prejaviť v sadzbe hypotekárnych úverov.

SBA má dve zásadné pripomienky k nepriamej novele zákona o dani z príjmov novelou colného zákona. Podľa názoru SBA je nepriamy spôsob novelizácie daňového zákona prostredníctvom novely colného zákona neštandardný. Takáto zásadná novela zákona o dani z príjmov by mala byť predmetom diskusie dotknutých subjektov v rámci štandardného pripomienkového konania. „Riziko vidíme aj v tom, že vďaka nepriamemu spôsobu novelizácie neboli preskúmané vplyvy, dopady a riziká navrhovaných zmien. Celý legislatívny proces k návrhu zákona bude trvať s vysokou pravdepodobnosťou menej ako jeden týždeň – od 9.5.2013 do pravdepodobne 15.5.2013, t.j. efektívne tri pracovné dni“, povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

SBA upozorňuje aj na ďalšie riziká, ktoré novela prináša. Podľa súčasného znenia zákona, pokiaľ má výnos z dlhopisu (okrem výnosov zo štátnych dlhopisov alebo pokladničných poukážok) fyzická osoba, daň z príjmov sa vyberá zrážkou. Po novom by všetky fyzické osoby museli svoju daňovú povinnosť vysporiadať podaním daňového priznania. „To by malo podľa nášho názoru zásadný vplyv na predaj hypotekárnych záložných listov (HZL) retailovým klientom, teda fyzickým osobám“, uviedol Ladislav Unčovský. Z pohľadu klientov – fyzických osôb, by takáto dodatočná povinnosť, týkajúca sa investície do HZL, predstavovala konkurenčnú nevýhodu oproti ostatným produktom, čím by došlo k zhoršeniu už aj v súčasnosti zlej situácie na trhu s HZL, čo by sa prejavilo v zníženej ponuke hypotekárnych úverov. Je preto možné očakávať zníženie objemu a počtu hypotekárnych úverov pre obyvateľstvo, prípadne dokonca aj zvýšenie úrokových sadzieb na trhu s úvermi na bývanie.

Podľa SBA navrhované zmeny zvýšia administratívnu záťaž fyzických osôb v oblasti zdaňovania príjmov. Podľa našich informácií z doteraz vydaných a nesplatených HZL vlastnia približne 20 % práve fyzické osoby. Tie sa pravdepodobne pokúsia zbaviť nakúpených HZL ešte pred termínom účinnosti zákona.

Súvisiace správy