Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Otázky a odpovede

 1. Čo je "dohoda"?
 2. Aký je účel „dohody“?
 3. Akých úverov sa „dohoda“ dotýka?
 4. Je „dohoda“ pre všetky banky povinná?
 5. Ktoré slovenské banky pristúpili na dohodu?
 6. Ako „dohoda“ uľahčí klientovi jeho situáciu?
 7. Čo je ESIS?
 8. Je ESIS poskytnutý klientovi pre banku záväzný?
 9. Môžu sa podmienky, za ktorých bude poskytnutý úver líšiť od podmienok v už vystavenom formulári ESIS?
 10. Kedy môže dôjsť k zmene podmienok uvedených vo formulári ESIS vydaného bankou na základe žiadosti klienta?
 11. Môžu sa podmienky uvedené vo formulári ESIS líšiť od skutočných podmienok v priebehu úverového vzťahu?
 12. Je potrebné k vystaveniu formulára ESIS predložiť znalecký posudok?
 13. Aké má formulár zloženie?
 14. Budú sa skutočné splátky úveru odvíjať od splátkového kalendára uvedeného vo formulári ESIS?
 15. Čo je ročná percentuálna miera nákladov RPMN?
 16. Aké náklady vstupujú do výpočtu RPMN?

  

Čo je „dohoda“?

Dohoda o dobrovoľnom kódexe predzmluvných informácií súvisiacich s úvermi na bývanie (ďalej len „dohoda“ alebo „kódex“) je jedným z prvých celoeurópskych pokusov o zavedenie jednotných pravidiel transparentného prístupu ku klientom a informačnej povinnosti poskytovateľov služieb na finančných trhoch na základe dobrovoľnosti.
Dohoda medzi zástupcami európskych združení úverových inštitúcií a zástupcami európskych spotrebiteľských združení bola podpísaná 5. marca 2001. Jedným zo signatárov dohody bola aj Európska banková federácia (ďalej len „FBE“), ktorej členom je aj Slovenská banková asociácia.
Slovenská banková asociácia sa rozhodla ku Kódexu pristúpiť k 1.1. 2006 a toto svoje rozhodnutie oznámila FBE a Európskej komisii.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Aký je účel „dohody“?

Účelom „dohody“ je zaručiť , aby klientovi boli poskytnuté transparentné a navzájom porovnateľné predzmluvné informácie týkajúce sa výlučne úverov určených na bývanie.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Akých úverov sa „dohoda“ dotýka?

Kódex upravuje poskytovanie predzmluvných informácií súvisiacich s úvermi na bývanie, ktorých účelom je nadobudnutie alebo zmena nehnuteľnosti a je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť alebo zabezpečený iným spôsobom (bežným v Slovenskej republike). V našich podmienkach ide o hypotekárne úvery, stavebné úvery a spotrebné úvery určené výlučne na bývanie.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Je „dohoda“ pre všetky banky povinná?

Pristúpenie bánk a stavebných sporiteľní k „dohoda“ je dobrovoľné. Slovenská banková asociácia vyzvala všetkých svojich členov, aby sa verejne prihlásili k jej vykonávaniu. Banky a stavebné sporiteľne, ktoré sa tak rozhodnú, by mali deklarovať svoj záväzok pristúpiť ku Kódexu v lehote 6 mesiacov odo dňa pristúpenia SBA ku Kódexu, deklarovať svoje pristúpenie ku Kódexu všeobecne voči verejnosti a oficiálne písomnou cestou oznámiť svoje pristúpenie ku Kódexu centrálnemu registru vedenému na tieto účely Európskou komisiou.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Ktoré slovenské banky pristúpili na dohodu?

Zoznam finančných inštitúcií zo Slovenska, ktoré pristúpili na dohodu.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Ako „dohoda“ uľahčí klientovi jeho situáciu ?

Dohoda ale predovšetkým jednotný štandardizovaný formulár ESIS umožní klientovi prehľadné porovnanie informácií súvisiacich s úvermi na bývanie len na základe údajov, ktoré poskytne banke.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Čo je ESIS?

Európsky štandardizovaný informačný formulár, ktorý vystaví klientovi banka, ktorá pristúpila k vykonávaniu Kódexu, len na základe nim poskytnutých informácií.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Je ESIS poskytnutý klientovi pre banku záväzný?

Nie. Banka a stavebná sporiteľňa považuje formulár ESIS a údaje v ňom obsiahnuté za nezáväznú predzmluvnú informáciu, ktorá vznikla na základe neoverených údajov poskytnutých klientom. ESIS nie je prísľubom poskytnutia úveru a ani nezakladá žiaden právny nárok na poskytnutie takého úveru.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Môžu sa podmienky, za ktorých bude poskytnutý úver líšiť od podmienok v už vystavenom formulári?

Áno. Informácie obsiahnuté v formulári ESIS sú len predbežné a pochádzajú z údajov poskytnutých klientom. Skutočné údaje sa môžu od tých, ktoré uviedol klient líšiť. Zároveň sa za obdobie od vystavenia formulára po poskytnutie úveru môžu zmeniť aj trhové podmienky.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Kedy môže dôjsť k zmene podmienok uvedených vo formulári ESIS vydaného bankou na základe žiadosti klienta?

Za predpokladu, že sa nezmenia trhové podmienky, malo by k zmene podmienok uvedených vo formulári dochádzať len výnimočne. Predovšetkým v prípadoch, keď ich zmenu iniciuje sám klient alebo keď inštitúcia zistí nepravdivosť uvedených informácií alebo iné závažné skutočnosti, ktoré bránia poskytnutiu úveru za daných podmienok (takouto skutočnosťou je predovšetkým zistenie nesplácania záväzkov klienta v úverovom registri), prípadne pokiaľ klient neposkytne súčinnosť potrebnú na overenie ním poskytnutých informácií (predovšetkým nezabezpečí odhad ceny nehnuteľnosti alebo nepredloží požadované podklady).

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Môžu sa podmienky uvedené vo formulári ESIS líšiť od skutočných podmienok v priebehu úverového vzťahu?

Áno. Formulár ESIS slúži len na prvotné porovnávanie ponúk finančných inštitúcií. V priebehu úverového vzťahu sa trhové podmienky môžu výrazne líšiť od tých pred začiatkom tohto vzťahu.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Je potrebné k vystaveniu formulára ESIS predložiť znalecký posudok?

Banka a stavebná sporiteľňa od klienta nevyžaduje pre vystavenie formulára predloženie dokladov, akými sú napríklad znalecký posudok nehnuteľnosti alebo potvrdenie o príjme.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Aké má formulár zloženie?

Formulár obsahuje 15 položiek, na základe ktorých môže klient porovnať ponuky viacerých bánk. Najdôležitejšími informáciami sú: druh úrokovej sadzby, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), výška úveru a mena, dodatočné jednorazové a opakujúce sa poplatky, možnosti predčasného splatenia, príklad splátkového kalendára a pod.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Budú sa skutočné splátky úveru odvíjať od splátkového kalendára uvedeného vo formulári ESIS?

Nie. Vo formulári ESIS ide len o príklad pri podmienkach definovaných v konkrétnom čase. V priebehu skutočného úverového vzťahu sa podmienky môžu zmeniť, čo sa automaticky prejaví aj na zmene splátok.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky

Čo je ročná percentuálna miera nákladov RPMN?

RPMN je ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje skutočnú cenu úveru. Je vyjadrený v percentách a okrem úrokovej miery zahŕňa aj ostatné jednorazové, alebo pravidelné náklady, ktoré súvisia bezprostredne s poskytnutým úverom a sú priamym príjmom finančnej inštitúcie.
„Dohoda“ odporúča použiť pre výpočet RPMN vzorec, ktorý je zakotvený v národnej legislatíve pre spotrebiteľské úveroch. Vzhľadom k tomu, že Slovensko zle transponovalo príslušnú smernicu o spotrebiteľských úveroch (na túto skutočnosť aj AB viackrát upozorňovala), asociácia sa rozhodla aplikovať správny vzorec, ktorý je uvedený v smernici.
Samotný výpočet RPMN vychádza z týchto predpokladov: úver bude čerpaný jednorazovo, splácaný bude v dohodnutých splátkach a platby súvisiace s poskytnutím úveru sú vykonané v deň čerpania.

                                                                                                                                                                  SPäť na otázky

Aké náklady vstupujú do výpočtu RPMN?

Okrem úrokovej miery aj všetky pravidelné a jednorázové náklady, ktoré sú priamym príjmom finančnej inštitúcie a bezprostredne súvisia s poskytnutým úverom. Pri nákladoch zverejnených vo formulári ESIS je uvedená aj skutočnosť či sú , alebo nie sú súčasťou RPMN.

                                                                                                                                                                  Späť na otázky