Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

 Ak sa chcete dozvedieť takmer úplne všetko o danom bankovom pojme, hľadajte veľké plus.

Viac o slovníku

Viac o slovníku

Slovník bankových pojmov vznikol v spolupráci so študentami Ekonomickej univerzity v Bratislave ako produkt projektu Finančného vzdelávania.
Prieskum SBA o stave finančnej gramotnosti v roku 2007 poukázal, že klienti bánk majú problém porozumieť základným pojmom z finančnej oblasti. Preto cieľom tímu bolo vytvoriť nielen základný prehľad o najčastejšie používaných bankových pojmov, ale ponúknuť aj v rozšírenej encyklopedickej podobe informácie pre hĺbavejších klientov (hľadajte veľké plus). Slovník bankových pojmov má elektronickú aj tlačenú podbou.

Na príprave slovníka sa aktívne podieľali:

  • Marcel Laznia (texty, webová prezentácia)
  • Jana Václavíková (tetxty rozšírenej podoby slovníka, web)
  • Štefan Taška (texty rozšírenej podoby slovníka)
  • Martin Šimko (texty rozšírenej podoby slovníka)
  • PR consulting  (grafická podoba tlačenej verzie slovníka)

Za podnetné návrhy a pripomienky tlačenej podoby slovníka ďakujeme:

Adriana Bendová, Denisa Beníšková (SBA), Mário Flamik (Istrobanka), Juraj Jánošík (SBA), Martin Kaňa (Slovenská sporiteľňa), Monika Kuhajdová,  Iveta Orbánová (SBA), Julián Tencer (ČSOB),  Lenka Tóthová,

Zoznam všetkých pojmov

Zoznam všetkých pojmov

Americká hypotéka

Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Autorizovaná platba

Bankomat, ATM

Bankový ombudsman

Bankový prevod

Bezkontaktná karta

Bezúročné obdobie

Bežný účet

Cash advance

Cash back

Cenník (Sadzobník poplatkov)

CVV/CVC kód

Debetná karta

Devíza, devízový kurz

Devízový účet

Digitalizovaný podpis

Disponibilny zostatok

Dlžník

Embosovaná platobná karta

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Fixná úroková sadzba

Fond ochrany vkladov

Garančný fond investícií

Hypotéka/Hypotekárny úver

Hypotekárne záložné listy

Chargeback

IBAN

Inkaso (SEPA Direct Debit)

Internet banking

Investičný dotazník

Istina

Konsolidácia úverov

Kreditná karta

Kvitancia

Lehota splatnosti úveru

Medziúver

MiFID

Mimoriadna splatnosť úveru

Národná banka Slovenska (NBS)

Nepovolené prečerpanie

Obchodné podmienky, (Všeobecné obchodné podmienky)

p.a.

Pharming

Phishing

PIN

Platobná karta

Platobný príkaz alebo SEPA Credit Transfer

Podielnik, investor

Podielový fond

Podielový list

POS (platobný terminál)

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Predčasné splatenie úveru

Progresívne splácanie

Redemácia

Reštrukturalizácia úveru

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Ručiteľ

Sankčná úroková sadzba

SEPA

Skimming

Splátka

Splátkový kalendár

Splatnosť, termín splatnosti splátky úveru

Spoludlžník (solidárny spoludlžník)

Sporiaci účet

Spotrebiteľ

Spotrebiteľský úver

Spotrebný úver

Správcovská spoločnosť

Stavebné sporenie

Stavebný úver

SWIFT kód (BIC kód)

Switching/Presun účtu

Štátny príspevok pre mladých

Termínovaný vklad

Transakčné poplatky súvisiace s cezhraničným bankovým prevodom

Trvalý platobný príkaz

Upomienka

Úrok

Úrok z omeškania

Úroková sadzba

Úver

Úver na bývanie a Hypotekárny úver (Hypotéka)

Úverový register

Valuta

Variabilná úroková sadzba

Variabilný symbol

Veriteľ

Vinkulácia

Vishing

Vklad

Vkladná knižka

Výpovedná lehota

Zabezpečenie úveru

Základná úroková sadzba (diskontná)

Zložené úročenie

Zmenka