Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

P

p.a.

Skratka pre per annum je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade klient získa 5 % z vložených peňazí v hrubom. viac...

Pharming

Pharming je typ podvodu, keď je užívateľ vplyvom infikovaného počítača alebo iného zariadenia presmerovaný na podvodnú stránku banky, ktorá vzhľadom na prvý pohľad pripomína stránku internetbankingu. Keď klient do nej zadá prihlasovacie údaje, získajú ich podvodníci. viac...

Phishing

Phishing je typ podvodu, pri ktorom sa podvodníci snažia vylákať od používateľov rôzne heslá (do internetbankingu, k bankovému účtu a podobne). Využívajú napríklad podvodné emaily, ktoré vzbudzujú dojem, že odosielateľom je banka. Obsahujú odkaz na podvodnú napodobeninu stránky banky a žiadajú potvrdenie citlivých bankových údajov. viac...

PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo výber peňazí z bankomatu. viac...

Platobná karta

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo v pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera alebo na internete). viac...

Platobný príkaz alebo SEPA Credit Transfer

Platobný príkaz alebo SEPA credit transfer je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu. Platobný príkaz možno podať v papierovej podobe, v pobočke banky alebo elektronicky, napríklad cez internetbanking. viac...

Podielnik, investor

Investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu. viac...

Podielový fond

Majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond nemá právnu subjektivitu. viac...

Podielový list

Cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v podielovom fonde, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu. viac...

POS (platobný terminál)

POS, alebo platobný terminál je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. viac...

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientovi ísť do „mínusu“. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého výška sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou dohodnuté a uvedené v zmluve. viac...

Predčasné splatenie úveru

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené. viac...

Progresívne splácanie

Typ splácania úveru výhodný v čase, keď je príjem žiadateľa o úver nižší, avšak s predpokladom jeho zvyšovania. Výška splátky sa každoročne zvyšuje o tzv. koeficient rastu tak, aby bola dodržaná konečná splatnosť úveru. Nevýhodou je, že v prvých rokoch splácania nemusí splátka úveru postačovať ani na úhradu úrokov, čo hypotekárny úver predražuje. viac...