Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

R

Redemácia

Vyplatenie podielových listov, ktoré podielnik predložil na vyplatenie správcovskej spoločnosti. viac...

Reštrukturalizácia úveru

Pri dočasných finančných problémoch má klient možnosť požiadať banku o reštrukturalizáciu úveru. Cieľom je dosiahnuť buď zníženie, alebo odklad splátok či predĺženie lehoty splatnosti úveru. viac...

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ako číslo vyjadrené v percentách na ročnej báze. Pre spotrebiteľa predstavuje smerodajné a jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom, resp. pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver, resp. pôžička, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote splatnosti úveru). viac...

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, že dlžník neplatí riadne a včas. viac...