Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Vytvorené: 29.02.2008
Aktualizované: 30.05.2014
Autor: Marcel Laznia

RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý).

Viete, že ...
... v prípade, ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný, t.j. splácate len požičanú sumu bez navýšenia úrokom a poplatkami?

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby , ale aj poplatky , ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka resp. splátková spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade , ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 129/2010 za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

RPMN je banka alebo splátková spoločnosť povinná uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. S údajom RPMN sa však klienti môžu stretnúť aj napr. pri hypotekárnych úveroch a pod.

Ktorý úver je výhodnejší?

Ktorý úver je výhodnejší?

Cena nakupovaného tovaru, alebo služby predstavuje jedno z mnohých kritérií pri jeho výbere, ktorému spotrebitelia prikladajú veľkú váhu. V prípade úverov (resp. pôžičiek) je ich cenou úroková miera (vyjadrená v %) na základe, ktorej sa vypočíta úrok (suma v eurách) zaplatený banke alebo splátkovej spoločnosti.  Vzhľadom k tomu, že klient často platí okrem úroku aj iné poplatky súvisiace s úverom (vedenie úverového účtu, poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru a pod.), úroková sadzba nepodáva presný obraz o celkovej cene úveru.

Lepším ukazovateľom ako úroková miera je práve Ročná percentuálna miera nákladov (alebo RPMN), ktorá okrem úrokovej miery zahŕňa aj poplatky spojené s úverom (resp. pôžičkou).  RPMN udáva hodnotu úveru v percentách.

Viete, že...
... podľa nedávneho prieskumu Slovenskej bankovej asociácie len 19 % klientov bánk pozná a rozumie pojmu RPMN?

Ak porovnávame viaceré  úvery, cenovo výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri rozhodovaní podľa RPMN podmienkou je, že sa rozhodujeme medzi úvermi, alebo pôžičkami s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou sumou. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške  1000 EUR požičaným  na 12 mesiacov a úverom vo výške 1600 EUR požičaným na 24 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké. 

Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch musí byť RPMN uvedená v zmluve. Ak zmluva je uzavretá podľa tohto zákona a neobsahuje hodnotu RPMN, úver je považovaný za bezúročný, t.j. klient je oprávnený splácať len požičanú sumu bez úrokov.

Príklad

Príklad

V praxi môže nastať prípad, že klient sa rozhoduje medzi dvoma úvermi A a B. Úver A má nižšiu mesačnú splátku (istina a úrok) aj úrokovú sadzbu ako úver B, ale poplatky spojené s úverom A sú pomerne vysoké. Vďaka tomu úver A ma vyššiu hodnotu RPMN ako úver B. Klienti , ktorí sa rozhodujú na základe splátok alebo úrokovej sadzby (nie na základe RPMN) a zoberú si úver A, vyberú si drahšiu alternatívu.

Viete, že...
... rozhodovanie len na základe mesačných splátok, alebo výšky úrokovej sadzby nemusí viesť k najlacnejšiemu úveru?

Chcem si požičať úver vo výške 1327,76 EUR na dva roky a budem ho splácať v pravidelných rovnakých mesačných splátkach. Môžem si vybrať medzi dvoma úvermi od banky A a banky B. Ktorý úver je výhodnejší?

Banka A

     

Banka B

Úroková sadzba: 13,7 % Úroková sadzba: 7,8 %  
Mesačná splátka: 63,07 EUR Mesačná splátka: 59,75 EUR
RPMN: 18,1 % RPMN: 20,1%

Výsledok: Výhodnejší je úver od banky A, pretože má pri rovnakých vstupných parametroch (suma a doba splatnosti) nižšiu hodnotu RPMN a to napriek vyššej splátke (istina + úroky) a vyššej úrokovej sadzbe.

Prečo je to tak? Dôvodom je, že banka B ma vyššie poplatky (pravidelné alebo jednorazové)ako banka A. Konkrétne v tomto prípade banka B má jednorazový poplatok za vybavenie úveru 69,71 EUR (banka A len 14,94 EUR) a pravidelný poplatok za vedenie úverového účtu 3,32 EUR (banka A len 1,66 EUR)

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN

Poplatky vstupujúce do výpočtu RPMN môžeme rozdeliť na dve skupiny:

 • jednorazové, ktoré sa platia zvyčajne na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie úveru),
 • pravidelné, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru obyčajne v mesačnej periodicite (poplatok za úverový účet , poistenie a pod)

Podľa zákona o spotrebiteľských úverov sa do výpočtu musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom, alebo pôžičkou okrem:

 • sankcií v prípade neplatenia úveru,
 • poplatkov, ktoré je povinný zaplatiť pri kúpe tovaru,
 • poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru,
 • poplatkov za nepovinné poistenie k úveru,

Ako vypočítať RPMN?

Ako vypočítať RPMN?

Aj keď vzorec pre výpočet RPMN nepatrí medzi najjednoduchšie, je možné využiť vybrané funkcie v programe Microsoft Office Excel, alebo Open Office Calc, prípadne použiť niektoré webové kalkulačky.

V prípade programu MS Excel a tiež OO Calc môžete využiť funkciu „Rate“. V prípade ponuky banky A z príkladu (suma úveru 1327,76 EUR, doba splatnosti 2 roky resp. 24 mesiacov, splátka 63,07 EUR, jednorazový poplatok 14,94 EUR, pravidelný mesačný poplatok 1,66 EUR) výsledný vzorec má takúto podobu:  

=(1+RATE(24;-63,07-1,66;1327,76-14,94))^12-1

Viete, že...
... do roku 2006 Slovensko vďaka nedokonalému zákonu používalo presne 5 rokov nesprávny vzorec na výpočet RPMN, na základe ktorého nebol možné správne porovnať spotrebiteľské úvery a pôžičky?

Vzorec pre výpočet RPMN podľa zákona o spotrebiteľských úveroch:

K poradové číslo spotrebiteľského úveru
K‘  číslo splátky alebo nákladov spotrebiteľského úveru

Ak

 

výška K-teho spotrebiteľského úveru

A’k

 

výška K’-tej splátky spotrebiteľského úveru
m poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru
m‘   poradové číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru

tk

 

časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru

t‘k

 

časové obdobie medzi poskytnutím 1. spotrebiteľského úveru a K’-tou splátkou spotrebiteľského úveru
i     je ročná percentuálna miera nákladov

Poznámky k výpočtu:

 • Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre spotrebiteľa disponibilné úverové prostriedky prvého spotrebiteľského úveru alebo v ktorom mu bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba.
 • Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa, t. j. 365/12.
 • Výsledok výpočtu sa zaokrúhli s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka.

V prípade, že úver je splácaný rovnakými splátkami (tzv. anuitné splátky) v rovnakých periódach (zvyčajne v mesačnej periodicite) je možné pre výpočet RPMN použiť vzorec pre výpočet anuity: 

 

PV     suma úveru znížená o jednorazový poplatok
C splátka úveru zvýšená o sumu pravidelných mesačných poplatkov
m čas splatnosti úveru v mesiacoch
i sadzba RPMN

Ročnú percentuálnu mieru nákladov určíme aproximáciou. Môžeme použiť napr. Newtonovu metódu (Newton’s Method).

Kedy nám RPMN nepomôže?

Kedy nám RPMN nepomôže?

Pomocou ukazovateľa RPMN dokážeme pomerne jednoducho určiť ktorý úver, resp. pôžička je pre spotrebiteľa výhodnejšia iba v prípade, ak vstupné údaje (suma úveru a doba splatnosti sú rovnaké. Porovnávať úvery s rôznou dobou splatnosti alebo na inú sumu na základe RPMN nemá zmysel.

Napríklad úver s vyššou sumou alebo úver s kratšou dobou splatnosti má zvyčajne nižšiu hodnotu RPMN, ako úver s nižšou sumou alebo dlhšou dobou splatnosti.

Aj preto sa výnimočne nájdu spoločnosti, ktoré používajú neštandardné obdobia (13 mesiacov, 20 mesiacov), aby porovnávanie nebolo jednoduché.

Zároveň RPMN predstavuje skutočné náklady spojené s úverom len v situácii, ak sa vstupné parametre počas úverového vzťahu meniť nebudú. Pri väčšine spotrebiteľských úveroch je úroková sadzba daná na celé obdobie avšak poplatky sa môžu meniť aj počas úverového vzťahu.

Tip: „dvakrát meraj a raz rež“

Skôr ako sa rozhodnete pre konkrétny úver alebo pôžičku:

 1. Zvážte, akú sumu si chcete požičať a na aké obdobie sa chcete zadlžiť.
 2. Následne navštívte viacero bánk a nechajte si vypracovať predbežnú ponuku s rovnakou sumou a rovnakou dobou splatnosti. (Banky ako aj iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery sú povinné poskytnúť predzmluvné informácie, kde okrem iného nájdete aj výšku RPMN).
 3. Pred samotným rozhodnutím si prečítajte zmluvy a obchodné podmienky.
 4. Ak sa rozhodujete na základe ceny, vyberte si úver s najnižšou hodnotu RPMN

Zdroje a odkazy

Zdroje a odkazy

 • Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (129/2010, ktorý v plnej miere nahrádza pôvodny zákon o spotrebiteľských úveroch (258/2001) a jeho novelizácie (264/2006, 568/2007.)
 • Prieskum Slovenskej bankovej asociácie o finančnej gramotnosti obyvateľov Slovenska
 • Kalkulačka na výpočet RPMN

Súvisiace pojmy