Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

S

Sankčná úroková sadzba

V prípade, že si klient neuhradí svoje záväzky voči banke včas, suma, s ktorou je v omeškaní, sa úročí aj sankčnou úrokovou sadzbou (uplatňuje sa popri štandardnej úrokovej sadzbe). viac...

SEPA

Single Euro Payments Area je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. viac...

Skimming

Skimming je typ podvodu, respektíve techniky fyzického skopírovania platobnej karty do zariadenia, ktoré si tieto informácie uchováva (najčastejšie ide o prípady naskimmovania bankomatovej karty po vložení do bankomatu). Útočníci sa snažia získať úpravou bankomatov špeciálnymi zariadeniami údaje z platobnej karty a PIN klienta s cieľom vytvoriť klon platobnej karty a takýto duplikát použiť na výber peňazí z bankomatu. viac...

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. viac...

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok. viac...

Splatnosť, termín splatnosti splátky úveru

Splatnosť, alebo termín splatnosti splátky úveru, je deň, do ktorého má byť uhradená splátka úveru, t.j. pripísaná na vopred dohodnutý účet. Ak má klient v úverovej zmluve dohodnutý deň splatnosti splátok napríklad 10-ty deň v mesiaci, najneskôr v tento deň musia byť prostriedky pripísané na účet (platba pripísaná aj na 11-ty deň sa totiž bude považovať za splátku s omeškaním). viac...

Spoludlžník (solidárny spoludlžník)

Osoba, ktorá má rovnaké postavenie ako dlžník. Na rozdiel od ručiteľa je priamym účastníkom úverového vzťahu a z tohto vzťahu mu vyplývajú rovnaké práva a povinnosti spoločne a nerozdielne s hlavným dlžníkom (najmä povinnosť platiť splátky). viac...

Sporiaci účet

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia termínovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na druhej strane peniaze na účte nie sú viazané podobne ako na bežnom účte. viac...

Spotrebiteľ

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, teda keď fyzická osoba nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti. viac...

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľským úverom v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. viac...

Spotrebný úver

Spotrebný úver je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel od napríklad investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru. viac...

Správcovská spoločnosť

Právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku. Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy. Za túto správu si účtuje zvyčajne poplatky. viac...

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky najmä na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá prostriedky na účet v stavebnej sporiteľni, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze stavebný úver. viac...

Stavebný úver

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stvabenými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou. viac...

SWIFT kód (BIC kód)

Unikátny identifikačný kód banky. Jeho prostredníctvom sa dokáže jednak každá banka identifikovať, ale kód slúži aj na detekciu (zisťovanie) jednotlivých finančných operácií. Tento kód sa najčastejšie skladá z 8 až 11 znakov. viac...

Switching/Presun účtu

Pravidlá pre presun bežného účtu určujú práva a povinnosti bánk a klienta pri procese presunu bežného účtu klienta z jednej banky do inej banky. viac...

Štátny príspevok pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Hypotekárna banka sa zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých, najviac však o 1 %. Je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim stanovený strop (strop príjmu sa mení každý štvrťrok v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve). viac...