Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

U

Upomienka

Písomné upozornenie zaslané bankou za nedodržanie dohodnutých záväzkov. Najčastejšie je spojené s omeškaním úhrady splátok úveru. Upomienka je zväčša spoplatňovaná podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov. viac...

Úrok

Úrok je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. viac...

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania jednej alebo viacerých splátok úveru. viac...

Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná napríklad ako pomer úroku a vkladu. viac...

Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. viac...

Úver na bývanie a Hypotekárny úver (Hypotéka)

Úver na bývanie je dlhodobý úver, ktorého účelom je väčšinou nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Úver na bývanie je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným zabezpečením. Podmienky poskytovania úveru na bývanie upravuje zákon o úveroch na bývanie. Hypotéka je druhom úveru na bývanie osobitne upravená v zákone o bankách. viac...

Úverový register

Úverový register spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách a podaných žiadostiach klientov o úver v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver. Informácie sú v registri uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. viac...