Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

Z

Zabezpečenie úveru

V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom. viac...

Základná úroková sadzba (diskontná)

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. viac...

Zložené úročenie

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období. viac...

Zmenka

Zmenka je cenný papier. Podstatou zmenky je záväzok osoby (väčšinou vystavovateľa zmenky) zaplatiť jej majiteľovi (tomu kto ju v danom momente vlastní) v mieste a čase vyplývajúcom z listiny (zmenky) sumu určenú zmenkou. Podstatným princípom zmenky je, že podpisom zmenky dlžníkom odpadá veriteľovi akékoľvek dokazovanie vierohodnosti záväzku (aj obsahu, aj výšky). Každá zmenka musí byť označená slovom „zmenka". O nárokoch zo zmenky súd rozhoduje v skrátenom konaní vydaním zmenkového platobného rozkazu, voči ktorému je možné v stanovenej lehote podať námietky – tieto však nemôžu byť smerované voči obsahu záväzku. viac...