Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Informácie pre banky

Posledná aktualizácia stránky: 11.02.2014

 

Upozornenie: Informácie zverejnené na tejto stránke sú určené pre banky. Ak ste klient, pravdepodobne hľadáte tieto informácie o Presune účtu.

1. Adresy pre Presun účtov

ČSOB, a.s.
Oddelenie tuzemských platieb - Switching Code
Michalská 18
815 63 Bratislava

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Odbor bankovej prevádzky
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava 4

OTP banka Slovensko, a.s.
Samostatné oddelenie BACK OFFICE
Štúrova 5
813 54 Bratislava

Poštová banka, a.s.
Oddelenie Spracovateľské centrum
Referát Spracovanie pasívnych produktov - Presun účtu
Karloveská 34
842 64 Bratislava 4

Prima banka Slovensko, a.s.
Odbor BO depozít a riadenia hotovosti – switching
Hodžova 11
010 11 Žilina

Privatbanka, a.s.
Switching Code
Odbor platobného styku
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

SBERBANK Slovensko, a.s.
Odbor retailového bankovníctva
Vysoká 9
P. O. Box 81
810 00 Bratislava 1

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Centrálny back Office
29. augusta 34
975 90 Banská Bystrica

Tatra banka, a.s. vrátane Tatra banky, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Switching Code
M.Čulena 55
080 01 Prešov

UniCredit Bank Slovakia a.s.
Divízia GBS/Bankové operácie/Platobný styk
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

VÚB, a.s.
Odd. Správa účtov a kariet
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava 25

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
Back Office
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

2. Kontakt na SBA

Slovenská banková asociácia
Rajská 15/A
811 08 Bratislava 1
Slovakia

Tel: 00421 / 2 / 57 205 301
Fax: 00421 / 2 / 57 205 315
E-mail: sba@sbaonline.sk

3. Dokumenty na stiahnutie

Informačný leták o Presune účtov- pre tlač (pdf)

Tlačivo žiadosť o Presun účtu (pdf) 

Záväzný postup bánk pri Presune účtov aj s prílohami (pdf) 

Common Principles on Bank Account Switching - EBIC (pdf)