Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Informácie pre banky

Posledná aktualizácia stránky: 24.05.2018

 

Upozornenie: Informácie zverejnené na tejto stránke sú určené pre banky. Ak ste klient, pravdepodobne hľadáte tieto informácie o Presune účtu.

1. Adresy pre Presun účtov

ČSOB, a.s.
Oddelenie tuzemských platieb - Switching Code
Žižkova 11
811 02 Bratislava
Email: presunuctu@csob.sk
Tel.: 02/5966 6561

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Nám SNP 21 *
811 01 Bratislava
Email: presuny@fio.sk
Tel.: +421 2 2085 0420
Fax:

* Agenda týkajúca sa presunu účtu nie je sústredená na tejto jednej adrese, všetky pobočky banky majú kompetenciu na presun platobného účtu. Podklady k presunu účtu aj naďalej zasielajte na adresy uvedené v sprievodnom liste zasielanom FIO bankou.

 

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Odbor bankovej prevádzky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Email: frontofficeOBP@jtbanka.sk
Tel.: +421 2 59418 289, 373, 221
Fax: +421 2 59418 339

mBank, S.A.
Processes and Back Office Service Unit
Pribinova 10, Eurovea Central 3
811 09 Bratislava
Email: switching_sk@mbank.sk
Tel.: +421 268 233 308, +421 268 233 336,
Fax: +421 268 233 300

OTP banka Slovensko, a.s.
Tím BO vkladov a Treasury
Štúrova 5
813 54 Bratislava
Email:backoffice_vkl@otpbanka.sk,
Tel.: 02/5979 2299, 02/5979 2292
Fax: 02/5296 3464

Poštová banka, a.s.
Oddelenie Spracovateľské centrum
Referát Spracovanie pasívnych produktov - Presun účtu
Karloveská 34
842 64 Bratislava 4
Email: pasivne_produkty_DO@pabk.sk
Tel.: 02/5960 2206, 02/5960 2342

Prima banka Slovensko, a.s.
Odbor BO depozít a riadenia hotovosti – switching
Hodžova 11
010 11 Žilina
Email: janka.buntova@primabanka.sk, alena.vecerikova@primabanka.sk
Tel.: 0901 979474, 0901 979 488
Fax: 041/5111 190

Privatbanka, a.s.
Odbor platobných služieb a metodiky retailových produktov
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Email: siagova@privatbanka.sk, banikova@privatbanka.sk
Tel.: +421 2 3226 6145
Fax: +421 2 3226 6900

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Retailové procesné centrum (Správa depozít a bankopoistenia)
29. augusta 34
975 90 Banská Bystrica
Email: RPC_Presuny@slsp.sk
Tel.: 048/4314666

Tatra banka, a.s.
Switching Code
Kúpeľná 3A
080 01 Prešov
Email: veronika_suchobova@tatrabanka.sk, switching@tatrabanka.sk

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Switching Code
Kúpeľná 3A
080 01 Prešov
Email: iveta_nyustyinova@raiffeisen.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Divízia GBS/Bankové operácie/Platobný styk
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Email: UCBSK.SwitchingCode@unicreditgroup.sk
Tel.: 02/5060 5080
Fax: 02/5060 3953

VÚB, a.s.
Odd. Správa účtov a kariet
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava 25
Email: switching_vub@vub.sk
Fax: +421 2 5055 2089

 

2. Inkasanti

innogy Slovensko, a.s.
Správa finančných záväzkov
Hviezdoslavovo námestie 13,
811 02 Bratislava
Email: sfz_vse@vse.sk
Tel.: +421 55 610 2783, +421 55 610 2363, +421 55 610 2224
CID: SK45ZZZ70000000039

O2 Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke centrum,
Credit Management,
Na Troskách 26,
974 01 Banská Bystrica
Email: skcreditrisk@o2.sk,
Tel.: +421 2620 20562, +421 2620 20557
CID: SK28ZZZ70000000054

Orange Slovensko, a.s.
Zmena mandatu / SWITCHING,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
Email: corpcomm@cdbgate.orange.sk,
Tel.:
CID: SK80ZZZ70000000088

Slovak Telekom, a.s.
CUF – switching,
Horná 77,
975 87 Banská Bystrica
Email: switching@telekom.sk
Tel.: 0914 700 541, 0914 705 336
CID: SK19ZZZ70000000022

Slovenská pošta, a.s.
OCS SIPO,
Komenského 16,
975 88 Banská Bystrica
Email: switching@slposta.sk
Tel.: 048/435 01 62, 0911 893 062
CID: SK88ZZZ70000000041

SPP a.s.
Útvar podpory ZC/CC,
Mlynské Nivy 44/c,
825 11 Bratislava
Email: switching@spp.sk
Tel.:
CID: SK88ZZZ70000000032

Stredoslovenská energetika, a.s.
Zákaznícke služby,
Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Email: domacnosti@sse.sk
Tel.:
CID: SK57ZZZ70000000017

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
P. O. BOX 216,
Ševčenkova 36,
850 00 Bratislava 5
Email: post@upc.sk
Tel.:02/ 597 55 530
Fax: 02/594 22 200
CID: SK48ZZZ7000000017

Východoslovenská energetika, a.s.
Správa finančných záväzkov
Mlynská 31
042 91 Košice
Email: sfz_vse@vse.sk
Tel.: +421 55 610 2783, +421 55 610 2363, +421 55 610 2224
CID: SK77ZZZ70000000336

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Email:
Tel.:
CID:

Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Email:
Tel.:
CID:

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Email:
Tel.:
CID:

 

3. Kontakt na SBA

Slovenská banková asociácia
Mýtna 48
811 07 Bratislava 1
Slovakia

Tel: 00421 / 2 / 57 205 301
Fax: 00421 / 2 / 57 205 315
E-mail: sba@sbaonline.sk