Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Informácie pre klientov

Slovenská banková asociácia pripravila Pravidlá pre presun účtov, ktoré majú klientom bánk zjednodušiť zrušenie starého a otvorenie nového účtu v inej banke. Tieto pravidlá vychádzajú z princípov dohodnutých v rámci Európskeho výboru bankového sektora (EBIC). Pre  členou SBA sú záväzné od 1. novembra 2009.

Základné princípy koncepcie Pravidiel pre presun  účtu:

Základné pricípy pravidiel vychádzajú

 • Pravidá sa týkajú iba fyzických osôb – nepodnikateľov
 • Pravidá sa týkajú iba bežných účtov, ktoré klient používa na prijímanie a zasielanie platieb
 • Pravidlá sa netýkajú platobných kariet; karty musí klient odovzdať pôvodnej banke, ak ich vyžaduje
 • Pravidlá neregulujú poplatkovú politiku, ale ukladajú bankám povinnosť jasne, zrozumiteľne a vopred informovať o poplatkoch, ak sú
 • Klient používa novú banku ako primárne miesto kontaktu a nová banka komunikuje s pôvodnou bankou, ale pokiaľ to je potrebné (napr. pre dodatkovanie zmlúv), klient navštívi aj pôvodnú banku
 • Pôvodná banka zruší pôvodný účet až vtedy, ak má klient v súvislosti s účtom vysporiadané všetky záväzky

Stručný prehľad navrhovaného procesu:

 1. Klient navštívi novú banku a otvorí si v nej bežný účet
 2. Klient vyplní žiadosť o presun účtu, kde identifikuje pôvodný účet, pôvodnú banku a autorizuje novú banku na komunikáciu s pôvodnou bankou; nová banka má v tomto okamihu informačnú povinnosť voči klientovi a poučí ho o procese "presunu"
 3. Nová banka zašle žiadosť do pôvodnej banky
 4. Pôvodná banka zašle novej banke a klientovi vyplnené tlačivo so zoznamom trvalých prevodných príkazov, súhlasov s inkasom a prevodných príkazov s doprednou valutou
 5. Na základe informácie z pôvodnej banky nová banka v dohodnuté termíny zadá do svojho systému prevodné príkazy a súhlasy s inkasom.
 6. Pôvodná banka uzatvorí účet klienta, iba v tom prípade, ak klient má vysporiadané všetky záväzky voči nej

 

Dokumenty na stiahnutie

Informačný leták o Presune účtov (pdf)

Tlačivo žiadosť o Presun účtu (pdf) 

Záväzný postup bánk pri Presune účtov aj s prílohami (pdf) 

Common Principles on Bank Account Switching - EBIC (pdf)