Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Otázky a odpovede

Čo to je Presun bežného účtu?

Je to presun trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazovna inkaso, súhlasov platiteľa s inkasom a prevodných príkazov z bežného účtu klienta v pôvodnej banke na iný bežný účet klienta v novej banke.

Na základe čoho sa spúšťa táto služba?

Iniciatíva bola inšpirovaná odporúčaniami Európskej komisie. Banky v EÚ v rámci združenia EBIC (najvyšší reprezentant európskeho bankového sektora pri rokovaniach s Európskou komisiou) vydali ohľadom presunov účtov pravidlá, ktorými by sa mali riadiť národné úpravy.

Čo je cieľom tejto služby?

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť a zjednotiť pravidlá pre presun účtov a tým zjednodušiť klientovi prechod z banky do banky.

Môže presun účtu zrealizovať aj podnikateľský klient?

Nie, pravidlá určujú, že presun bežného účtu môže zrealizovať len fyzická osoba – nepodnikateľ.

Môžem presunúť aj balík služieb, alebo sa to týka len "nezabalených" bežných účtov?

Samozrejme presúvať môžete všetky bežné účty, ako aj balíky služieb.

Týkajú sa pravidlá na presun bežných účtov aj platobných kariet?

Nie, platobnú kartu musí klient odovzdať pôvodnej banke, ak to banka pri zmene účtu vyžaduje.

Aké budú poplatky za presun bežného účtu? Reguluje ich SBA?

Jednotné pravidlá na presun účtu bankám neurčujú možnosť alebo výšku poplatkov.Jednotlivé úkony bánk pri presune bežného účtu však môžu byť spoplatnené. Poplatky sú výsledkom obchodnej stratégie každej banky. Platí však, že banka má povinnosť informovať klienta o poplatkoch vopred a zrozumiteľne. Poplatky musia byť uvedené v sadzobníkoch bánk. SBA nezasahuje do poplatkovej politiky bánk. Tá je v plnej a výhradnej kompetencii banky.

Kde získam žiadosť na presun účtu?

Tlačivo žiadosti dostanete na požiadanie v každej banke, ktorá poskytuje svojim klientom bežné účty, na webových stránkach jednotlivých bánk, alebo si ho môžete stiahnuť z portálu SBAonline.sk

Čo ak v procese presunu účtu zlyhá banka a urobí úkony, ktoré mi bude chcieť spoplatniť?

Pokiaľ pri presune bežného účtu vznikli náklady, ktoré boli spôsobené zavinením banky, banky ich nebudú účtovať.

Existuje kontrola na dodržiavanie povinnosti bánk pri presune účtov?

Dodržiavanie povinností bánk pri presune bežného účtu kontroluje bankový ombudsman, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade, ak ste presvedčený, že niektorá z bánk nepostupovala správne.

V prípade, že nebudem spokojný s postupom banky/bánk a budem sa chcieť obrátiť na bankového ombudsmana ako mám postupovať?

Na ombudsmana sa môže obrátiť vtedy, ak ste presvedčený, že banka pri poskytovaní služieb spojených s presunom bežného účtu poškodila vaše záujmy a neuskutočnila nápravu na základe vašej reklamácie. Čo znamená, že bankový ombudsman bude riešiť váš spor až v prípade, ak sa vám nepodarilo vyriešiť vašu sťažnosť vo vnútrobankovom konaní. Podnet na bankového ombudsmana môžete podať v písomnej alebo elektronickej podobe. Všetky potrebné informácie nájdete na www.bankovombudsman.sk

Sú pravidlá na presun bežných účtov povinné pre všetky banky?

Pravidlá sú záväzné pre všetkých členov SBA.

Čo si myslíte, ako sa v tejto otázke zachovajú nečlenské banky? Môžem rovnaký postup vyžadovať aj u nečlenskej banky?

Pravidlá sú záväzné pre členov SBA, čo však nevylučuje, že nečlenovia sa ním nemôžu riadiť.

Čo ak budem chcieť zmeniť účet vo fáze, kedy mi ešte nedobehnú všetky nastavené procesy, napríklad inkasá. Mám počkať? Kedy je optimálny čas na zmenu?

Touto skutočnosťou sa nemusíte zaťažovať. Nová banka a pôvodná banka budú spolupracovať tak, aby zladili plnenia z vášho pôvodného účtu s presunom povinností vo vhodnom čase na nový účet. Práve z týchto dôvodov sa môže stať, že celý proces bude trvať aj viac ako mesiac.

Prečo je potrebné overovať podpis žiadateľa o presun účtu úradne?

Kvôli bezpečnosti a korektnému priebehu celej operácie. V prípade, že bude váš podpis overený notárom alebo na matričnom úrade, stačí vám zájsť do novej banky, ktorá všetky potrebné úkony a komunikáciu s pôvodnou bankou vybaví za vás.

Ako to, že napriek zjednodušeniu komunikácie a faktu, že banky by mali komunikovať medzi sebou bez mojej prítomnosti, predsa len budem možno musieť na požiadanie navštíviť jednu z bánk?

Je to bežný postup v prípade, ak je potrebné napríklad dodatkovanie zmluvy. Zámerom bánk nie je oberať vás neodôvodnene o čas, ale poskytnúť služby na najvyššej úrovni a vyhnúť sa prípadným rizikám. Zámerom nových pravidiel je, aby klient nemusel navštíviť pôvodnú banku ale ako primárne miesto kontaktu využil novú banku. Ak to však bude nevyhnutné z dôvodov bezproblémového presunu, vás bude banka kontaktovať a bude vás informovať o dôvode potreby doplnenia informácií.

Čo ak budem v čase presunu účtu na svojom pôvodnom účte v mínuse?

V takomto prípade vaša pôvodná banka nepovolí zrušenie bežného účtu. Váš pôvodný bežný účet bude vedený dovtedy, pokiaľ si nevysporiadate záväzky voči pôvodnej banke.

Môžem si ponechať aj svoj pôvodný účet?

Áno, aj po presune si môžete ponechať svoj bežný účet v pôvodnej banke. Ak si však na ňom zachováte niektoré zo záväzkov, presvedčte sa, či vám po presune zostane dostatok peňazí na ich plnenie.

Môžem si preniesť do novej banky aj pôvodné číslo účtu?

Nie, banky nie sú na takúto službu pripravené. Technické spracovanie dát jednotlivých bánk to nedovoľuje, prtože číslo účtu v sebe zahŕňa aj kód banky.

Čo mám robiť v prípade, že nová banka nespolupracuje so spoločnosťami, v prospech ktorých mám nastavené inkaso?

Vaša nová banka vás určite požiada o spoluprácu a bude sa snažiť situáciu riešiť vo váš prospech.