Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Podmienky použitia a špecifikácia štandardu „PAY by square“

Podmienky použitia


1. ÚČEL VYTVORENIA ŠTANDARDU PLATOBNÉHO QR KÓDU

1.1 Slovenská banková asociácia (SBA) je záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Jednou z jej úloh je realizácia SEPA (Single Euro Payments Area) v Slovenskej republike, pričom všetku činnosť v oblasti platobného styku vykonáva SBA ako nepodnikateľskú činnosť.

1.2 Záujmom SBA je vytvorenie štandardu platobného QR kódu, ktorý budú môcť bezplatne využívať všetci podnikatelia a spotrebitelia.

1.3 SBA v spolupráci s bankami, ktorých záujmy zastupuje, a so spoločnosťou Forsys a.s., ktorá sa špecializuje na elektronizáciu procesov, vyvinula štandard pre automatizované spracovanie platobných príkazov na dokumentoch ľubovoľného typu prostredníctvom špeciálne formátovaného QR kódu označeného ako „PAY by square“.

1.4 SBA si uvedomuje význam existencie štandardu PAY by square pre vytvorenie jednotného užívateľského prostredia a zjednodušenie platobného styku pre klientov bánk.

1.5 SBA má záujem, aby bol štandard PAY by square dostupný pre čo najväčšie množstvo klientov bánk, v dôsledku čoho by malo dôjsť k zjednodušeniu platobných procesov a k úsporám klientov bankového sektoru.

1.6 SBA má záujem, aby bol štandard PAY by square voľne šíriteľným štandardom, a aby používanie špecifikácií PAY by square bolo bezodplatne dostupné pre akékoľvek osoby, ktoré majú záujem podľa týchto špecifikácií implementovať a používať PAY by square.

2. POUŽITIE ŠPECIFIKÁCIÍ PAY BY SQUARE

2.1 SBA z vyššie uvedených dôvodov zverejňuje špecifikácie k štandardu PAY by square na tejto svojej webstránke a týmto zverejnením udeľuje súhlas na používanie špecifikácií (licenciu) bez územného alebo vecného obmedzenia bezodplatne ktorejkoľvek osobe, ktorá o používanie špecifikácií PAY by square prejaví záujem tým, že bude implementovať PAY by square v súlade s týmito špecifikáciami.

2.2 Ktorákoľvek osoba je oprávnená na základe tejto licencie používať špecifikácie nasledovným spôsobom a za nasledovný podmienok:

2.2.1 Implementácia, používanie špecifikácií. Ktorákoľvek osoba je oprávnená špecifikácie implementovať, vytvárať na ich základe platobný QR kód a transformovať platobný QR kód na platobný príkaz.

2.2.2 Voľná šíriteľnosť špecifikácií. Ktorákoľvek osoba je oprávnená vyhotovovať rozmnoženiny špecifikácií na ich verejné rozširovanie a sprístupňovanie akýmkoľvek tretím osobám a to akoukoľvek formou.

2.2.3 Odmena za použitie špecifikácií. Za použitie špecifikácií podľa tejto licencie akoukoľvek treťou osobou nevzniká SBA, ani žiadnej inej osobe nárok na odmenu. Ktorákoľvek tretia osoba, je oprávnená na základe špecifikácií naprogramovať softvérové knižnice uľahčujúce implementáciu špecifikácii do softvéru a takéto autorské dielo ponúkať na predaj tretím osobám za trhových podmienok.

2.2.4 Nezameniteľnosť platobného QR kódu. Platobný QR kód generovaný podľa špecifikácií musí byť označovaný grafickým označením, podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v dizajn manuále, ktorý je zverejnený na webstránke SBA, tak aby sa predišlo jeho zámene s iným typom QR kódu. QR kód, ktorý nie je generovaný v súlade so špecifikáciami nesmie byť označovaný uvedeným grafickým označením.

2.3 V záujme SBA je, aby označovanie platobného QR kódu jeho používateľmi bolo jednotné, nedochádzalo k jeho zámene a vytvorilo sa tým stabilné užívateľské prostredie. Z tohto dôvodu musí byť každý Platobný QR kód vytvorený v súlade so špecifikáciami a označený logom PAY by square podľa dizajn manuálu. Označenie „PAY by square“ môže bezodplatne používať ktorákoľvek tretia osoba, ktorá používa platobný QR kód v súlade so špecifikáciami.

2.4 Nakoľko môže v prípade potreby v budúcnosti dôjsť k úprave špecifikácií, SBA odporúča všetkým užívateľom používať vždy aktuálne znenie špecifikácií stiahnutých z oficiálnej stránky SBA.

3. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

3.1 SBA žiadnym spôsobom neobmedzuje používanie iných platobných QR kódov, ktoré sa používajú alebo budú používať na území Európskeho hospodárskeho priestoru.

3.2 SBA žiadnym spôsobom neobmedzuje akúkoľvek tretiu osobu, či už fyzickú alebo právnickú, v používaní, implementovaní alebo šírení špecifikácií štandardu PAY by square, ktoré je bezodplatné. SBA nie je zodpovedná za spôsob implementácie PAY by square jeho používateľmi.

3.3 SBA nezodpovedá za prípadné nedodržanie špecifikácií v ich celosti a nejednotné označovanie platobného QR kódu tretími osobami, ktoré by postupovali v rozpore so zverejnenými špecifikáciami a licenčnými podmienkami, zároveň nezodpovedá za používanie označenia PAY by square tretími osobami.

Špecifikácia štandardu „PAY by square“ 

"PAY by square" specifications - 1.1.0 (pdf)

XSD document of the by square data model - 1.1.0 (xsd)

"PAY by square" schema HTML documentation - 1.1.0 (odkaz)

"PAY by square" logo manual - 1.0.4 (pdf)