Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 
  • Základné info

Projekt SEPA je vyvíjaný, riadený a koordinovaný samoregulačným orgánom európskeho bankového sektoru Európskou platobnou radou - EPC, ktorá definuje nové pravidlá a postupy pre platby v eurách. Do tejto činnosti sa zapájajú nielen krajiny eurozóny, ale aj banky a bankové asociácie ďalších krajín Európskej únie (EÚ), Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, vrátane troch európskych asociácií úverového sektora.

SEPA prinesie reštrukturalizáciu platobného styku v bankovom sektore. Podľa prijatej stratégie EPC od 1.1.2008 budú k dispozícii platobné nástroje SEPA a od konca roku 2010 sa budú tieto nové nástroje bežne používať.

Rada EPC navrhla súbor pravidiel pre dve nové platobné schémy a jeden rámec, v rámci ktorých môžu banky vyvíjať platobné produkty SEPA. SEPA sa vzťahuje na tieto platobné nástroje:

  • SEPA úhrady,
  • SEPA inkasá,
  • SEPA platobné karty.

SEPA úhrady

SEPA úhrady budú dostupné pre bankových klientov a budú charakteristické tým, že na účet príjemcu platby banka pripíše plnú sumu úhrady. Maximálny čas zúčtovania je stanovený na tri pracovné dni. Túto lehotu upravuje aj príslušná smernica EÚ o platobných službách na vnútornom trhu. Na identifikáciu účtov sa používajú medzinárodne kódy IBAN a BIC.

SEPA inkasá

SEPA inkasá je možné realizovať v prospech akéhokoľvek príjemcu v oblasti SEPA. Tento nový inkasný systém vyvinutý EPC pokrýva opakované i jednorazové platby v eurách. Maximálny čas zúčtovania je päť pracovných dní pre prvú platbu a dva pracovné dni pre opakované platby Rovnako ako pri SEPA úhradách na identifikáciu účtov sa používajú kódy IBAN a BIC.

SEPA platobné karty

Realizácia kartových platieb SEPA sa bude riadiť komplexným súborom zásad, ktorým sa jednotliví vydavatelia, príjemcovia, kartové systémy a operátori budú musieť prispôsobiť. Spotrebitelia budú môcť platiť jednou kartou v celej zóne SEPA a budú môcť použiť svoju debetnú platobnú kartu v akomkoľvek bankomate alebo POS termináli v krajinách SEPA.

SEPA zarhna aj oblast hotovostného eura, tzv. SECA - Single Euro Cash Area, ktorej cieľom je harmonizovať pravidlá a požiadavky na subjekty spracovávajúce hotovosť.

Na projekte SEPA sa podieľajú aj nasledujúce aj inštitúcie:

  • Eurosystém - ECB a národné centrálne banky eurozóny,
  • Európska komisia, ktorá vyvíja stratégiu na elimináciu bariér vnútorného trhu a na zjednodušenie jeho pravidiel, napríklad prostredníctvom prípravy smernice o platobných službách.