Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Stály rozhodcovský súd

Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“) vznikol  1. júla 2003. Právnym základom jeho zriadenia je § 67 zákona č. 510/2002 o platobnom styku a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladal bankám alebo ich záujmovému združeniu zriadiť rozhodcovský súd.

SRS SBA je od 15. apríla 2015 oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory v zmysle zákona č. 335/2014 Z. Z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov: Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie
Sídlo: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Číslo povolenia Ministerstva spravodlivosti SR: SRS 003
E-mail:
Podateľňa:
Tel. kontakt: 02 / 57 205 311
Fax: 02 / 57 205 315

Členovia Predsedníctva SRS SBA:

Ing. Milena Koreňová – predseda SRS SBA
JUDr. Juraj Baluch
JUDr. Ing. Andrea Borguľová
JUDr. Koloman Buzgó
JUDr. Vladimír Leško
Mgr. Iveta Medveďová
JUDr. Karol Krippel

 

Zriaďovateľ: Slovenská banková asociácia
Sídlo zriaďovateľa: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
IČO: 30 813 182
Registrácia: záujmové združenie právnických osôb reg. OÚ Bratislava pod číslom OVVS 65/1993-Ta
Tel. kontakt: 02 / 57 205 301
Fax: 02 / 57 205 315

SRS SBA nie je v  súčasnosti  členom žiadnych nadnárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov. Podľa Štatútu SRS SBA nie sú obmedzené druhy spotrebiteľských sporov, ktoré môže SRS SBA rozhodovať.

SRS SBA je zapísaný v Zozname stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút SRS SBA účinný od 3.2.2015 (pdf)

Rokovací poriadok SRS SBA účinný od 3.2.2015 + prílohy (pdf)

Rokovací poriadok SRS SBA pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov účinný od 3.2.2015 + prílohy (pdf)

Archívne dokumenty:

Predpisy SBA účinné do 2.2.2015 (pdf)

Dodatok č.1 k Prílohe č.1 Rokovacieho poriadku účinný do 2.2.2015 (pdf) 

Ďalšie informácie o SRS SBA:

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie rozhoduje na základe týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (pdf)

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (pdf)

Prílohy k Zákonu č. 335/2014 Z.Z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní:

Poučenie pri iniciovaní sporu proti spotrebiteľovi (pdf)

Poučenie ako súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (pdf)

Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku (pdf)

Správa o činnosti SRS SBA v súvislosti s rozhodovaním spotrebiteľských sporov:

rok 2015 (pdf)
rok 2016 (pdf)

Správa o činnosti SRS SBA v súvislosti s rozhodovaním nespotrebiteľských sporov:

rok 2015 (pdf)
rok 2016 (pdf)