Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Dôležité informácie pre spotrebiteľov - účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania

Právomoc rozhodovať spory

V prípade, ak ste uzatvorili ako spotrebiteľ rozhodcovskú zmluvu, v ktorej je určená právomoc Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“), spory, ktoré vzniknú z tejto spotrebiteľskej zmluvy, alebo s ňou súvisia, budú primárne rozhodované na SRS SBA. SRS SBA disponuje povolením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rozhodovanie sporov v rámci spotrebiteľského rozhodcovského konania, čo znamená, že SRS SBA spĺňa povinnosti určené zákonom č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len ZoSRK“). V prípade, ak ste s dodávateľom v spore z predmetnej spotrebiteľskej zmluvy, môžete sa Vy, alebo dodávateľ obrátiť na SRS SBA so žalobou a tak sa domáhať svojich práv. To znamená, že Váš spor nebude rozhodovaný všeobecným súdom, ale rozhodcovským súdom aj v tomto prípade však máte právo dovolávať sa na všeobecnom súde vyslovenia neplatnosti uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.

Spory na SRS SBA rozhodujú rozhodcovia, ktorí obdobne ako SRS SBA, disponujú povolením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rozhodovanie spotrebiteľských sporov v rámci spotrebiteľského rozhodcovského konania. Konkrétni rozhodcovia sú zapísaní v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.justice.gov.sk) a súčasne zapísaní v zozname rozhodcov SRS SBA v rámci Komory pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov (Zoznam rozhodcov SRS SBA).

Ak považujete rozhodcu, ktorý rozhoduje Váš spor, za zaujatého, máte právo podať voči rozhodcovi námietky. Námietku zaujatosti musí účastník zaslať stálemu rozhodcovskému súdu do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o okolnostiach, ktoré odôvodňujú zaujatosť rozhodcu. V námietke uveďte dôvody, pre ktoré považujete rozhodcu za zaujatého. Taktiež máte právo podať sťažnosť voči postupu rozhodcu predsedovi SRS SBA (kontaktné údaje) alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (kontaktné údaje). Rozhodca podlieha disciplinárnej právomoci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Stály rozhodcovský súd, jeho zriaďovateľ a rozhodcovia podliehajú v zmysle ZoSRK kontrole a sankciám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Pokiaľ ste účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania, nepodceňujte jeho dôležitosť, preberajte písomnosti, ktoré sú Vám doručované a riadne sa oboznámte s ich obsahom.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia písomnej žaloby stálemu rozhodcovskému súdu, ktorá sa môžete podať na adresu SRS SBA Mýtna 48, 811 07  Bratislava, alebo aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu SRS SBA . Taktiež aj iné Vaše podania (vyjadrenia, listiny, dôkazy) môžete adresovať aj prostriedkami elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu stáleho rozhodcovského súdu .

Podanie žaloby na SRS SBA má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecnom súde Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle SRS SBA a je spravidla písomné (bez nariaďovania pojednávaní), teda nie je potrebné cestovať a fyzicky sa zúčastňovať na pojednávaniach. To však neznamená, že možnosť brániť Vaše práva bude akokoľvek oslabená, pretože máte zákonné právo vyjadriť sa v primeranej lehote ku všetkým dôkazom a návrhom, ktoré by SRS SBA predložila protistrana. Samozrejme môžete požiadať aj o ústne pojednávanie a ak by jeho nenariadením boli porušené Vaše práva, môžete sa obrátiť na všeobecný súd so žalobou o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako v rámci súdneho konania na všeobecnom súde, teda najmä brániť svoje práva voči protistrane, ako aj brániť sa voči postupu a rozhodnutiam rozhodcu, pokiaľ ste presvedčený/á, že ste boli ukrátený/á na svojich právach. Preberajte písomnosti, ktorí Vám doručuje SRS SBA a neváhajte sa vyjadrovať na svoju obhajobu, alebo neváhajte reagovať na vyjadrenia protistrany, ak ju žalujete. K vyjadreniu pripojte dôkazy, ktoré podporujú Vaše tvrdenia.

V priebehu spotrebiteľského konania môže žalobca (či už dodávateľ alebo Vy) vziať žalobu späť.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spravuje slovenským právnym poriadkom a predpismi SRS SBA účinnými v čase začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania (nájdete ich tu).

Ak ste žalovaný/á, môžete uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci samej (ak bolo nariadené), inak v primeranej lehote na to ustanovenej rozhodcom a ak lehota nebola ustanovená, do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku. Ak je to pre Vás ako spotrebiteľa prijateľné a požiadate o to, spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa bude viesť v jazyku, v ktorom je  vyhotovená spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo v jazyku, v ktorom ste obvykle rokovali s dodávateľom. V ostatných prípadoch sa koná v jazyku, o ktorom rozhodol SRS SBA, ak sa na jazyku spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Všetky písomnosti (vrátane žaloby) sa predkladajú SRS SBA v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku alebo  v úradnom preklade do slovenského jazyka alebo do českého jazyka.

Účastník spotrebiteľského konania môže v odôvodnených prípadoch požiadať SRS SBA o tlmočenie ústneho pojednávania a o preklad písomností alebo iných zvukových alebo obrazových záznamov vyhotovených v cudzom jazyku. Rozhodcovský súd môže požadovať na zabezpečenie tlmočenia alebo prekladu zloženie primeraného preddavku na náhradu s tým spojených nákladov.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom, združením na ochranu spotrebiteľa alebo iným zástupcom vrátane združenia na ochranu spotrebiteľa.

Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu.

V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním Vám môžu vzniknúť trovy konania. Trovy konania, ktoré by ste boli potenciálne povinný/á znášať, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa posudzuje najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku. Váš procesný úkon (najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci) nie sú spoplatnené.

SRS SBA je povinný aj bez toho, aby ste to žiadali preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa. SRS SBA je povinný prihliadať aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.

Vy aj protistrana máte zákonnú povinnosť poskytovať SRS SBA súčinnosť potrebnú na riešenie spotrebiteľského sporu.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo rozhodcovského uznesenia.

Doručený rozhodcovský rozsudok, proti ktorému nebola podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, má pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a je právne záväzný. Rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania dobrovoľne nesplní to, na čo ho zaväzuje právoplatné rozhodcovské rozhodnutie, druhý účastník môže podať návrh na začatie exekúcie podľa osobitného predpisu.

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

Voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v zákone.

Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorom je zverejnený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý si môžete jednoducho vyplniť a podať na súde podľa Vášho bydliska. Žaloba musí byť podaná na okresnom súde podľa bydliska spotrebiteľa do troch mesiacov od doručenia rozhodcovského rozsudku tej zo strán, ktorá sa zrušenia rozhodcovského rozsudku domáha.

Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku je dostupný na stiahnutie tu.

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo Vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Vzor žaloby, ktorý môžete jednoducho vyplniť a podať do 15 dní od doručenia upovedomenia, Vám zašle súdny exekútor.

Súd na žalobu ktorejkoľvek zo strán zruší rozhodcovský rozsudok, ak

 1. účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemal spôsobilosť uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu,
 2. účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umožnené sa zúčastniť na spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,
 3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nepredvídala alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa zákona vylúčená zo spotrebiteľského rozhodcovského konania,
 4. stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade so zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona a uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok sporu,
 5. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 3 zákona alebo je tu iný dôvod neplatnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy,
 6. stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval podľa § 34 ods. 2 zákona a z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania vyplývala potreba jeho nariadenia najmä z dôvodu, že bez ústneho pojednávania sa nebolo možné vysporiadať s návrhmi a tvrdeniami spotrebiteľa, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 7. v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy alebo neumožnil spotrebiteľovi predložiť dôkazy, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 8. vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
 9. stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa a toto porušenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 10. rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je svojou povahou objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom,
 11. výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
 12. rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.