Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Zoznam rozhodcov SRS

Čl. 11 Štatútu Stáleho rozhodocovského súdu Slovenskej bankovej asociácie

Podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov


(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu rozhodcov podľa čl. 7 ods. 2, musí písomne preukázať splnenie všeobecných podmienok a osobitných podmienok podľa tohto článku. Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu rozhodcov podľa čl. 7 ods. 3, musí písomne preukázať splnenie všeobecných podmienok a osobitných podmienok podľa tohto článku, ako aj splnenie podmienok stanovených zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní na zápis do zoznamu rozhodcov.

(2) Všeobecné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov sú:
a) plnoletosť,
b) úplná spôsobilosť na právne úkony,
c) skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu; skúsenosťami na výkon funkcie rozhodcu sa na účely Štatútu rozumejú také skúsenosti, ktoré osoba nadobudla vykonávaním takých odborných činností, pri ktorých si osvojila spôsobilosť pre funkciu rozhodcu a získala také vedomosti a skúsenosti, vrátane znalosti práva, ktoré v spojení s jeho osobnými vlastnosťami dávajú záruku úspešného výkonu funkcie rozhodcu; tieto skutočnosti sa preukazujú opisom vykonávaných odborných činností,
d) bezúhonnosť; za bezúhonného sa na účely Štatútu považuje taká fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom túto skutočnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý ku dňu zápisu do zoznamu rozhodcov, nesmie byť starší ako tri mesiace.

(3) Osobitné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov sú:
1. odborná kvalifikácia alebo vzdelanie ekonomického, technického, alebo právnického zamerania; v prípade zápisu do zoznamu rozhodcov podľa čl. 7 ods. 3 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo;
2. požadované odborné znalosti
    2a. z oblasti tuzemského alebo zahraničného poskytovania hotovostných alebo bezhotovostného platobných služieb alebo
    2b. z oblasti elektronického bankovníctva alebo ostatných elektronických platobných prostriedkov alebo
    2c. z oblasti zriaďovania a vedenia bežných účtov alebo vkladových účtov alebo vkladných knižiek alebo iných foriem vkladov alebo
    2d. z oblasti hypotekárnych úverov alebo kontokorentných úverov alebo spotrebných úverov alebo iných úverov alebo
    2e. z oblasti nočných trezorov alebo uzamykateľných a bezpečnostných schránok alebo iných oblastí bankových obchodov alebo bankového práva alebo
    2f. z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, prípadne iných odvetví práva;

(4) Dĺžkou praxe požadovanou pri zápise do zoznamu podľa čl. 7 ods. 2 rozumie obdobie najmenej 2 rokov celkového pôsobenia v oblastiach uvedených v odseku 3.

(5) Dĺžkou praxe požadovanou pri zápise do zoznamu podľa čl. 7 ods. 3 rozumie obdobie najmenej 5 rokov celkového pôsobenia v oblastiach uvedených v odseku 3.

Komora pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov 

 1. JUDr. Ľubica Adamcová, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 2. Mgr. Adrián Beskyd, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 3. Mgr. Beata Doláková, PhD., funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 4. Mgr. Michal Hollý, funkčné obdobie od 14.5.2015 do 13.5.2019
 5. JUDr. Jozef Humenský, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 6. Mgr. Štefan Krnáč, funkčné obdobie od 5.6.2017 do 4.6.2021
 7. Mgr. Peter Kubala, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 8. Mgr. Ing. Bohumil Kuhajda, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019
 9. JUDr. Ing. Martin Winkler, funkčné obdobie od 15.4.2015 do 14.4.2019

Komora pre rozhodovanie sporov z obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov

a) rozhodovanie sporov jedným rozhodcom, alebo rozhodovanie sporov s hodnotou sporu do 500 000 eur senátom

 1. JUDr. Ľubica Adamcová
 2. JUDr. Peter Anger
 3. Mgr. Adrián Beskyd
 4. JUDr. Renáta Burgerová
 5. Mgr. Beata Doláková, PhD. 
 6. JUDr. Ľubomír Džačár
 7. Mgr. Miriam Findorová
 8. JUDr. Richard Földeš
 9. Ing. Roman Hains
 10. Mgr. Denisa Hanková
 11. JUDr. Milica Harvanová
 12. Mgr. Radúz Herchel
 13. Mgr. Peter Hlaváč
 14. Mgr. Michal Hollý
 15. JUDr. Jozef Humenský
 16. Mgr. Roman Hrabuša
 17. Mgr. Štefan Krnáč
 18. Mgr. Peter Kubala
 19. Mgr. Ing. Bohumil Kuhajda
 20. Mgr. Radoslav Luby
 21. Mgr. Ján Poliak
 22. JUDr. Alexander Poprac
 23. JUDr. Beáta Šottníková
 24. JUDr. Katarína Trubačová
 25. JUDr. Marian Vrlák
 26. JUDr. Ing. Martin Winkler

b) rozhodovanie sporov s hodnotou sporu nad 500 000 eur vrátane senátom

    1. doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

    2. JUDr. Oľga Humlová

    3. doc. JUDr. Josef Kotásek

    4. JUDr. Miroslav Németh

    5. Prof. JUDr. Oľga Ovečková

    6. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

    Zloženie predvolených senátov v zmysle čl. 6 ods. 6 pís. c) Štatútu SRS SBA :

    senát č. 1:

    Prof. JUDr. Oľga Ovečková

    doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

    JUDr. Oľga Humlová

    senát č. 2:

    Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

   doc. JUDr. Josef Kotásek

   JUDr. Miroslav Németh