Stály
rozhodcovský
súd SBA

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie rozhoduje majetkové spory v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní a zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

O projekte

O projekte:

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“) vznikol 1. júla 2003 na základe zákonnej povinnosti uloženej § 67 zákona č. 510/2002 o platobnom styku, ktorý ukladal bankám alebo ich záujmovému združeniu zriadiť rozhodcovský súd.

Základné informácie o zriaďovateľovi a o SRS SBA
Štatút SRS SBA

Cieľ projektu:

Cieľom SBA ako zriaďovateľa SRS SBA je okrem splnenia zákonnej povinnosti zriadenia a prevádzkovania SRS SBA poskytovať právnickým a fyzickým osobám efektívnu alternatívu na riešenie ich majetkových sporov a prispieť tak k lepšej vymožiteľnosti práva.

Prínos projektu:

Výhodou rozhodcovského konania je predovšetkým rýchlosť, flexibilita vedenia rozhodovania sporu v rámci rozhodcovského konania a odborná kvalifikovanosť rozhodcov.

Zoznam rozhodcov SRS SBA

Dňa 15. apríla 2015 SRS SBA získal od Ministerstva spravodlivosti SR povolenie rozhodovať spotrebiteľské spory.

Rozhodcovia oprávnení rozhodovať spotrebiteľské spory sú držiteľmi povolenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Štatút SRS SBA upravuje organizačnú štruktúru SRS SBA (Predsedníctvo SRS SBA, Predseda Predsedníctva SRS SBA, rozhodcovia SRS SBA, tajomník SRS SBA) a práva a povinnosti jednotlivých orgánov SRS SBA. Rokovací poriadok SRS SBA upravuje práva a povinnosti účastníkov rozhodcovského konania, orgánov SRS SBA v rámci vedenia a rozhodovania sporu.
Rokovací poriadok SRS SBA pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov upravuje práva a povinnosti účastníkov rozhodcovského konania, orgánov SRS SBA v rámci vedenia a rozhodovania spotrebiteľského sporu.

Dôležité informácie pre spotrebiteľov
Poučenie pri iniciovaní sporu
Poučenie súčasť rozhodcovskej zmluvy
Správa 2015
Správa 2016
Správa nespotrebiteľské spory 2015
Správa nespotrebiteľské spory 2016
Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Rokovací poriadok pre spotrebiteľské spory
Rokovací poriadok
Sadzobník poplatkov pre spotrebiteľské spory
Sadzobník poplatkov
Predpisy SRS SBA účinné do 2.2.2015
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku účinný do 2.2. 2015
Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania účinný do 2.2.2015
Sadzobník poplatkov spotrebiteľského rozhodcovského konania účinný do 2.2.2015

Kontakty:

Juraj Jánošík
tajomník SRS
juraj.janosik@sbaonline.sk
srs@sbaonline.sk
+421 2 5720 5311